Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > นำเที่ยวรัสเซีย 9 วัน 7 คืน

นำเที่ยวรัสเซีย 9 วัน 7 คืน

รายละเอียด

มอสโคว์-นอฟโกรอด - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัสที่ลือลั่น 

ทานอาหารค่ำ และชมการแสดงภายในพระราชวังนิโคลัส

พักโรงแรมชั้นหนึ่งมาตรฐานทันสมัย

เดินทางโดยสายการบินไทย

โดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์

บินไฟลท์กลางวัน พักโรงแรม 1 คืนก่อนเที่ยว

 

กำหนดการเดินทาง 

10 - 18 เมษายน 2560

ราคา 99,000.-


เดินทาง : 04/06/2017 , 01/01/1970

สายการบิน :

ราคา/ท่าน : 82,900 บาท

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 สุวรรณภูมิ - มอสโคว์

07.00 น.

พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2 แถว D พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.10 น.

ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 (ใช้เวลาบิน 9.45 ชั่วโมง)

15.55 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ถึงสนามบินดามาเดียดาวา (Domodedovo) กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคารจีน แล้วนำเข้าที่พักโรงแรม HOLIDAY INN MOSCOW SIMONOVSKY หรือเทียบเท่า (พัก 3 คืน)


ทัวร์วันที่ 2 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 พระราชวังไม้ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางสู่หมู่บ้าน Kolomenskoye (โคโรเมนโคว) หรือหมู่บ้านในฝัน มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1994 สร้างขึ้นในปีค.ศ.1339 โดยพระเจ้าอีวานที่ 1 เป็นเมืองเก่าที่ติดริมน้ำ ประกอบด้วยโบสถ์ไม้เซนต์จอห์น, วิหาร Lady ofKazan และวิหาร Ascension หรือชื่อเต็มๆ คือ Church of the Ascension หรือวิหารพระเยซูขึ้นสวรรค์ สร้างเมื่อปีค.ศ.1532 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระราชพิธีราชาภิเษกมกุฎราชกุมารขึ้นเป็นพระเจ้าอีวานที่ 4 (อีวานจอมโหด) นำเข้าชมพระราชวังไม้ (The Wooden Palace) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงมอสโคว์ เป็น พระราชวังไม้แห่งเดียวในมอสโคว์ พระราชวังนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน เป็นส่วนสำหรับฝ่ายชายและ ฝ่ายหญิง มีจำนวนทั้งหมด 270 ห้อง หน้าต่างรวมกันกว่า 3,000 บาน พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็น ที่ประทับของทูตแต่ละประเทศเวลามาเยี่ยมเยียน พระราชวังแห่งนี้ได้ทรุดโทรมลง ในสมัยพระ นางแคทเธอรีนมหาราช และได้สั่งรื้อถอน ไม่กี่ปีผ่านไปก็ได้มีการสร้างพระราชวังนี้ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ระลึกถึงพระเจ้าซาร์ Alexi Mikhailovich ที่เคยใช้เป็นที่พักผ่อนในสมัยศตวรรษที่ 17

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำท่านเข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1990 ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Armoury Chamber) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1508 ก่อนที่จะสร้างอาคารแห่งใหม่นี้ในปีค.ศ.1844-1851 ด้วยการออกแบบของสถาปนิกชื่อ Konstantin Thon ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องใช้ในศาสนพิธี เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค บัลลังก์งาช้างของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 บัลลังก์คู่ของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 5 กับพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช มงกุฎและคทาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ชุดฉลองพระองค์ของจักรพรรดิรัสเซียสมัยต่างๆ ราชรถม้าทรง ฉลองพระองค์ชุดเกราะ พระแสงศาสตราวุธต่างๆ กล่องดนตรีรูปไข่ฟาร์แบเช่ (Faberge Eggs) เป็นต้น ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็น 1 ใน 3 พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของกษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 แห่งอยู่ที่อังกฤษ และอิหร่าน

นำท่านสู่จัตุรัสวิหาร (Cathedral Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหาร 3 หลังที่สำคัญที่สร้างอยู่ภายในเขตกำแพงพระราชวังเครมลิน นั่นก็คือวิหารอัสสัมชัญ (Assumption cathedral) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โบสถ์ Dormition ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่สมัยพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 ผู้เหี้ยมโหด ในปีค.ศ.1533 เป็นต้นมา และใช้ในพิธีสาบานตนของเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆ ว่าจะภักดีต่อรัสเซีย, วิหารอันนันซิเอชั่น (Annunciation Cathedral) เป็นโบสถ์ส่วนพระองค์ของพระเจ้าซาร์ และพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน สำหรับสวดมนต์ เป็นที่รับศีล และประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระเจ้าซาร์และเจ้าชายเจ้าหญิง ด้านหลังของวิหารนี้มีทางเดินต่อเนื่องกับพระราชวังเครมลิน, วิหารอาร์คแองเจลไมเคิล (Archangel Michael Cathedral) ใช้เป็นที่ฝังพระศพของราชวงศ์มุสโควี่ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 รวมทั้งแกรนด์ดยุคDmitry Donskoy, ราชวงศ์รูริค และราชวงศ์โรมานอฟยุคแรก

นำชมหอระฆังพระเจ้าซาร์อีวานมหาราช (Ivan the Great Bell Tower) ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1508มีความสูงถึง 81 เมตร และมีระฆังแขวนอยู่ถึง 34 ใบด้วยกันระฆังเหล่านี้หนักหลายสิบตัน ทำขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 นำชมระฆังพระเจ้าซาร์ (Tsar Bell) เป็นระฆังสำริดที่ใหญ่และหนักที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนแท่นขนาดใหญ่ที่สูงเกือบเมตรครึ่ง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.6 เมตร หนัก 202 ตันสูง 6.14 เมตร ซึ่งพระนางแอนนาประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อนำไปติดบนหอระฆัง แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างการหล่อ ทำให้ระฆังแตก นำชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Tsar Cannon) เป็นปืนใหญ่สำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1586 แต่สร้างแล้วไม่ได้ใช้งาน ยาว 5.34 เมตร หนัก 39.3 ตัน ปากลำกล้องกว้าง 89 ซม.โดยนำมาตั้งแสดงไว้ที่นี่ตั้งแต่ปีค.ศ.1960 ซึ่งปืนใหญ่กระบอกนี้ก็ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน ที่ลำกล้องปืนใหญ่มีการจำหลักลายนูนต่ำรูปพระเจ้าซาร์ Fedor Ioanovich ประทับบนหลังม้า

นำเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Savior) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นวิหารในนิกายรัสเซียนออร์ธอดอกซ์ พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 1 สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะที่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 มีต่อจักรพรรดินโปเลียนในสงครามเมื่อปีค.ศ.1812 แต่มาเสร็จสิ้นในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 รวมใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี ต่อมาในปีค.ศ.1931 โจเซฟ สตาลิน ได้สั่งให้ทุบทิ้งเพื่อสร้างเป็นสระว่ายน้ำ แต่ในปีค.ศ.1990 ประชาชนชาวรัสเซียก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพื่อสร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ และใช้เป็นสถานที่พำนักของพระสังฆราช Alexey II แห่งนิกายรัสเซียนออร์ธอดอกซ์ด้วย

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)


ทัวร์วันที่ 3 วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 จัตุรัสแดง – วิหารเซ็นต์บาซิล – สถานีรถไฟ ใต้ดิน – ถนนอารบัต – รัสเซีย

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินชมจัตุรัสแดง (Red Square) ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของกรุงมอสโคว์ โดยลานกว้างใจกลางเมืองแห่งนี้เป็นสถานที่ของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์บาซิล (St.Basil’s cathedral) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1555-1561 ในสมัยของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 เพื่อใช้เป็นวิหารสวดมนต์บูชาแม่พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะที่มีต่อพวกตาตาร์-มองโกลในอัสตราคานและคาซาน (Kazan) เมื่อปีค.ศ.1552 ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ด้านหน้าวิหารมีอนุสาวรีย์คอสมา มินิน และเจ้าชายดมิทริ โปซาร์สกี้ (Kuzma Minin &Dmitry Pozharsky) ซึ่งเป็นผู้นำกองกำลังอาสาสมัครจากเมือง Nizhny Novgorod ต่อสู้ผู้รุกรานชาวโปลในปีค.ศ.1612 โดยอนุสาวรีย์นี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1812 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีของเหตุการณ์นี้

ถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานเลนิน (ด้านนอก) (Lenin’s Mausoleum) ซึ่งภายในมีโลงแก้วบรรจุร่างอาบน้ำยาของอดีตปธน.วลาดิเมียร์ เลนิน ซึ่งหลังจากที่เลนินเสียชีวิตในปีค.ศ.1924 ตอนแรกร่างของเขาเก็บอยู่ในสุสานไม้ในบริเวณลานกว้างของจัตุรัสแดง ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุศพเหล่าวีรบุรุษของโซเวียต และเหล่าสมาชิกสำคัญของรัฐบาล แต่ในปีค.ศ.1930 ก็มีการสร้างสุสานเลนินแห่งนี้ขึ้น ด้วยหินแกรนิตสีแดง-เทา-ดำ เดินชมห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) ที่สร้างในปีค.ศ.1895 ในรูปแบบเรียกว่า "Russian Revival" มีหลังคากระจกโค้งโครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก และใหญ่ที่สุดในรัสเซีย จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำท่านเที่ยวชมสถานีรถไฟใต้ดิน ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้ เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม ซึ่ง การสร้างรถไฟใต้ดินนี้เป็นไปตามโครงการพัฒนาประเทศของปธน.โจเซฟ สตาลิน เพื่อให้ ประชาชนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และชื่นชอบในระบอบการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ โดย รถไฟใต้ดินสายแรกก่อสร้างในปีค.ศ.1931 แล้วเสร็จเมื่อปีค.ศ.1935 แต่ละสถานีจะมีความ งดงามที่แตกต่างกันไป โดยได้รวมสถาปัตยกรรมหลากหลายแขนงและการตกแต่งที่พิเศษไว้ ในแต่ละสถานี ทั้งรูปปั้นแซนเดอร์เลียร์ หินอ่อนสีดำจากภูเขาอูลาน หินอ่อนสีชมพูจากฝั่ง ตะวันออก โคมไฟประดับที่ห้อยระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต และหินอ่อนมากกว่า 20 ชนิด ที่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ อย่างอ่อนช้อย ทั้งมาจากประเทศรัสเซียและต่างประเทศ รวมทั้งมีการ ตกแต่งด้วยภาพประดับแบบโมเสก และแบบกระจกสีที่สะท้อนภาพเรื่องราวในประวัติศาสตร์ และชีวิตของชาวรัสเซีย

นำท่านเข้าสู่ย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของรัสเซีย ณ ย่านถนนอาร์บัด (Arbat Street) ถนนคนเดินที่ยาวประมาณ 1 กม. มีสินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตามาทรอชก้าหรือที่เรียกกันว่าตุ๊กตาแม่ลูกดก ซึ่งถือว่าเป็นตุ๊กตาประจำชาติของรัสเซีย หรืองานไม้แกะสลัก เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าอื่นๆ ใกล้ๆ กันมีรูปหล่อสำริดของอเล็กซานเดอร์ พุชกิ้น และ นางนาตาลี พุชกิ้น ขณะที่ตรงกันข้ามกันเป็นบ้านของพุชกิ้น ซึ่งปัจจุบันทำเป็นพิพิธภัณฑ์

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) นำชมการแสดงละครสัตว์ (Russian Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข แมวม้า ช้าง ฯลฯ รวมทั้งมายากล และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที นอกจากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกสำหรับเด็กๆ ด้วย


ทัวร์วันที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 มอสโคว์ – ทเวียร์ - นอฟโกรอด

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองทเวียร์ (TVER) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโวลก้า (Volga) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศรัสเซีย และเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีความยาวถึง 3,530 กม.(ระยะทางประมาณ 174 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) นำเที่ยวชมบรรยากาศเมืองเก่าทเวียร์ ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะ อีกทั้งยังเพลิดเพลินไปกับถนนสายช้อปปิ้ง Trekhsvyatskaya ประจําเมือง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองเวลิกี้ นอฟโกรอด (VELIKY NOVGOROD) เมืองหลวงเก่าของ ชาวสลาฟตะวันออก หลังการอพยพจากเมืองเคียฟ โดยกษัตริย์มิโลสลาฟ ผู้ปราดเปรื่อง ใน สมัยศตวรรษที่ 11 นอฟโกรอดเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและศิลปวัฒนธรรมที่ปกครองโดย ราชวงศ์รูริค (ระยะทางประมาณ 362 กม. ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.) นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม PARK INN BY RADISSON (พัก 1 คืน) หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 5 วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 นอฟโกรอด - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเที่ยวชมตัวเมืองเวลิกี้ นอฟโกรอด (VELIKY NOVGOROD) มรดกโลกแห่งองค์การ ยูเนสโก้ในปีค.ศ.1992 ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโวลคอฟ (Volkhov River) ก่อตั้งขึ้นใน คริสต์ศตวรรษที่ 9-10 จึงทำให้เมืองนอฟโกรอดเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซียอีก ด้วย ในอดีตเมืองนอฟโกรอดเคยเป็นเส้นทางการค้าโบราณระหว่างเอเชียกลางและยุโรปเหนือ อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ด้วย

นำชมย่านใจกลางเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของป้อมปราการเครมลิน (Novgorod Kremlin) ที่ตั้งอยู่ บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโวลคอฟ โดยมีลักษณะเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วย กำแพงสีแดงอิฐสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1484-1490 นำชมความงดงามของมหาวิหารเซนต์ โซเฟีย (St.Sophia Cathedral) ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปีค.ศ.1045-1050 ซึ่งถือว่าเป็น ศูนย์กลางทางศาสนาของเมืองนอฟโกรอด โดดเด่นด้วยโดมที่มีความสูงถึง 38 เมตร จำนวน 5 โดม ภายในมหาวิหารตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนัง Holy of Wisdom God รวมถึงภาพไอคอน เก่าแก่ที่เป็นต้นกำเนิดของภาพไอคอนต่างๆ ในรัสเซีย แล้วนำชมอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ ของรัสเซีย (Monument of the Millennium of Russia) เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยทองสำริดที่มี ชื่อเสียงในนอฟโกรอด ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1862

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ST.PETERSBURG) อดีตเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งของประเทศรัสเซีย (ระยะทางประมาณ 194 กม. ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) ระหว่างทางเพลิดเพลินกับบรรยากาศของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชนบทของรัสเซีย

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN MOSKOVSKYE VOROTA (พัก 3 คืน) หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 6 วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ–โชว์พื้นเมืองและอาหารค่ำที่พระราชวังนิโคลัส

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า 1,050 ห้อง ปัจจุบันพระราชวังนี้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนและประติมากรรมของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาร์โด ดาวินซี่, มิเคลันเจโล, ราฟาเอล, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ถ่ายรูปกับเสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 มีต่อกองทัพฝรั่งเศสของจักรพรรดินโปเลียน

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(ท้องถิ่น)

บ่าย

นำชมความงดงามของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1990 สร้างขึ้นโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชเมื่อปีค.ศ.1703 ได้ฉายาว่าราชินีแห่งยุโรปเหนือ นำนั่งรถชมเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกในปีค.ศ.1897 และเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าพระเจ้าปีเตอร์มหาราช (The Bronze Horseman) ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซียและเป็นกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด (Savior of the Spilled Blood) ที่สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ด้วยระเบิด ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา

ถ่ายรูปกับโบสถ์Chesma Church (Chesmenskaya Tserkov) ซึ่งเป็นโบสถ์เล็กๆ ที่สุดแสน จะโรแมนติกในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นโบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียนออร์ธอดอกซ์ ออกแบบโดย สถาปนิกรัสเซียชื่อ Yury Felten ในปีค.ศ.1780 สมัยจักรพรรดินีแคทเธอรีนมหาราช ถ่ายรูปกับวิหารสมอลนี (Smolny Cathedral) เป็นวิหารสีฟ้าขาวสวยดูโดดเด่น สร้างเมื่อค.ศ. 1748-1764 แต่เดิมเป็นสำนักแม่ชีสร้างสมัยพระนางอลิซาเบธ เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน Bartoloeo Francesco Rastrelli บริเวณโดยรอบประกอบ ด้วยสวนและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างขึ้นในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ปัจจุบันอาคาร เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เย็น

นำชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซียภายในพระราชวังนิโคลัส ซึ่งเป็นการเต้นรำการร้องเพลงการแต่งกายชุดประจำชาติตามเผ่าต่างๆ ท่านจะสนุกสนานและประทับใจ ระหว่างพักการแสดง เชิญทานอาหารว่าง พร้อมไข่ปลาคาเวียร์ ว้อดก้า เครื่องดื่ม อาหารค่ำแบบกาล่าดินเนอร์ที่พระราชวังนิโคลัส


ทัวร์วันที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 พระราชวังแคทเธอรีน– ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางสู่เมืองพุชกิ้น(Pushkin) หรือที่รู้จักในชื่อ ซาโกเย เซโล (Tsarskoye Selo) เมืองนี้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของราชวงศ์ และมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของคณะปฏิวัติ ซึ่งกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายของราชวงศ์โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี นำเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซียด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสาน โดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมารวมกันตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (Amber room) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) ที่ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างแห่งแรกของเมือง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1703 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของสงครามที่มีต่อสวีเดน โดยใช้เป็นป้อมปราการในการป้องกันข้าศึกรุกราน ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม ในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมือง ภายในป้อมมีโบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1712-1733 มีหอคอยสูง 122.5 เมตร ภายในทำการตกแต่งด้วยศิลปะบารอก ซึ่งนับว่าแตกต่างจากโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทั่วไป ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกส่วนใหญ่ในราชวงศ์โรมานอฟตั้งแต่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช จนกระทั่งถึงพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์

นำเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St.Isaac’s cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุดและใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก สร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1818-1848 ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อ Auguste de Montferrand ประกอบด้วยเสาหินแกรนิต 48 ต้นที่มีน้ำหนักถึงต้นละ 114 ตัน ภายในประดับด้วยโมเสค และภาพไอคอน ซึ่งโบสถ์นี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซนต์ไอแซคแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน)


ทัวร์วันที่ 8 วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ –เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – สุวรรณภูมิ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่งท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่งห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับไปด้วยทองคำอร่ามเรือง พร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ำพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางสู่สนามบินพูลโคโว นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศรัสเซีย

(เนื่องจากสายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 ก.ก. จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)

ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ นำท่านเข้าสู่อาคารสายการบินระหว่างประเทศ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

18.25 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975 (ใช้เวลาบิน 9.05 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 9 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 โดฮา –สุวรรณภูมิ

07.30 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                    99,000.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ   92,000.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ   92,000.- บาท มีเตียงเสริม

                             พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                                    14,000.- บาท

         

กำหนดการเดินทาง           วันที่ 10-18 เมษายน 2560

 

อัตรานี้รวม    

– ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด ของสายการบินไทย และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร (น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

– ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ ชั้นประหยัด ของสายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์ และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร (น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่ายานพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง    (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละไม่เกิน 2 ล้านบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด   หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทาง สายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

 - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

หมายเหตุ 

1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ หรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

          บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

          ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

     หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-6404338 หรืออีเมล sales.sawasdeeholidays@gmail.comหรือ LINE ID : saleswd

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า

เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด 3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

8. กรณีท่านเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjน โรงแรม บัตรโดยสารรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

Recommend

สแกนดิเนเวีย 9 วัน

สแกนดิเนเวีย 9 วัน

สวีเดน – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก

สต๊อกโฮล์ม - เบอร์เก้น - ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติค - ไมร์ดาล ฟลอม - ล่องเรือชมซอจ์นฟยอร์ด - กุดวานเก้น - ออสโล - อัลต้า - นอร์ทเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน พร้อมรับประกาศนียบัตรเยือนนอร์ทเคป และจิบแชมเปญ - ออสโล - เรือสำราญ DFDS แบบ SEA VIEW - โคเปนฮาเก้นสัมผัสเสน่ห์ทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

บินตรงไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG) (สะสมไมล์ได้ 50%)

บินภายในยูโรโซน 3 เที่ยวบิน ไม่ต้องนั่งรถเหนื่อย

ที่พักสบายๆ ในโรงแรมระดับมาตรฐาน

เดินทาง : 02/07/2017 - 10/07/2017

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

นำเที่ยวมิติใหม่ ประหยัดและได้อรรถรสพร้อมความสนุกสนาน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน 

Scenic Adventure with Swiss Travel Pass

บินตรงโดยสายการบินไทย TG

เที่ยวสะดวกสบาย มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป

ไร้กังวลเรื่องกระเป๋าเดินทาง

ในเส้นทางที่เตรียมการอย่างดี ไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างที่คิด

ที่ยวไปกับระบบรถไฟที่สะดวกสบายที่สุดของโลก 
สู่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์

รวมเที่ยวน้ำตก ล่องเรือทะเลสาบ ขึ้นเขา

เดินทาง 18-26 มิถุนายน 2560

เดินทาง : 18/06/2017 - 26/03/2017

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

นำเที่ยวมิติใหม่ ประหยัดและได้อรรถรสพร้อมความสนุกสนาน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน 

Scenic Adventure with Swiss Travel Pass

บินตรงโดยการบินไทย TG

**โปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาจากเดิม 5,000 บาท !!**

เที่ยวสะดวกสบาย มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป

ไร้กังวลเรื่องกระเป๋าเดินทาง

ในเส้นทางที่เตรียมการอย่างดี ไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างที่คิด

ที่ยวไปกับระบบรถไฟที่สะดวกสบายที่สุดของโลก

สู่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์

รวมเที่ยวน้ำตก ล่องเรือทะเลสาบ ขึ้นเขา

เดินทาง : 28/05/2017 - 05/06/2017

ไฮไลท์ อิหร่าน 6 วัน

ไฮไลท์ อิหร่าน 6 วัน

เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-คาชาน


กำหนดวันเดินทาง : 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2560

ราคา/ท่าน : 59,900 บาท


Back to Top