Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – เยอรมนี 10 วัน

สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – เยอรมนี 10 วัน

รายละเอียด

สวิตเซอร์แลนด์

ซูริค - ลูเซิร์น - สเตคเคลเบิร์ก - เมอร์เรน

- เลาเตอร์บรุนเน่น - จุงเฟราจ็อค 

- อินเตอร์ลาเก้น - ทูน - เบิร์น

ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส)

โคลมาร์ – อีกวิชชีม - กีเซอร์เบิร์ก

-ริคเวียร์ - ริโบวิลล์ – สตราสบรูก

เยอรมนี

สตุ๊ตการ์ท - โรเทนเบิร์ก - วือซเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต

เที่ยวเต็มที่ สวยงามทั้งธรรมชาติ ภูเขา ทะเลสาบและเมืองน้อยน่ารัก วัฒนธรรมงดงาม

อาหารคุณภาพ ที่พักระดับมาตรฐาน หัวหน้าทัวร์มืออาชีพ


กำหนดวันเดินทาง 

06 - 15 เมษายน 2560

28 เม.ย.-08 พ.ค.2560

ราคา    120,000.00


รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2 แถว D (กรุ๊ป) พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก


ทัวร์วันที่ 2 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 สุวรรณภูมิ - ซูริค - ลูเซิร์น - สเตคเคลเบิร์ก - เมอร์เรน

01.05น.

ออกเดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาบิน 11.45 ชั่วโมง)

07.50 น.

(เวลาท้องถิ่นที่ยุโรปช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ถึงสนามบินคล็อตเท่น นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เช้า

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองลูเซิร์น (Luzern) (65 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ และยังมีความสำคัญในด้านการก่อตั้งสมาพันธรัฐ ตัวเมืองตั้งอยู่ฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิร์นที่มีชื่อเรียกว่า ทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้ (Lake of the four forest cantons) ตรงบริเวณปากแม่น้ำร้อยส์ (Reuss River) เมืองนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ด้านตะวันออกเป็นเมืองเก่า มีอายุเกือบ 700 ปีแล้ว ส่วนที่อยู่ทางด้านตะวันตกเป็นเมืองที่สร้างภายหลัง อาคารบ้านเรือนเป็นแบบสมัยใหม่ แต่ก็ยังมีร่องรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏให้เห็นทุกมุมเมือง นำท่านไปถ่ายรูปที่อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผาธรรมชาติ มีความสูง 6 เมตร ยาว 10 เมตร เป็นอนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์และกล้าหาญของทหารรับจ้างชาวสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 786 นาย ที่ยอมพลีชีพเพื่อปกป้องพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ที่พระราชวังตุลเลอรีส์ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อคราวเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสในปีค.ศ.1789 โดยการแกะสลักชิ้นนี้เป็นผลงานของ Bertel Thorvaldsen ศิลปินชาวเดนมาร์ก เป็นผู้ออกแบบให้ Lukas Ahorn ประติมากรจากเมือง คอนสแตนซ์ เป็นผู้แกะสลักในปีค.ศ.1820-1821 นำเดินชมความงามน่ารักของเมืองท่องเที่ยวชื่อดังริมทะเลสาบ ถ่ายรูปกับสะพานไม้ (Chapel bridge) ที่สร้างข้ามแม่น้ำร้อยส์ด้วยความยาว 43 เมตร ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1333

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่หมู่บ้านสเตคเคลเบิร์ก (Stechelberg) (84 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่เชิงขุนเขาที่สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ นำท่านโดยสารรถรางไฟฟ้าหรือกระเช้าลอยฟ้าสู่หมู่บ้านเมอร์เรน (Murren) นำเข้าที่พัก โรงแรม ALPENRUH หรือเทียบเท่า

สบายๆ ตามอัธยาศัยท่ามกลางภูเขา แมกไม้ อากาศบริสุทธิ์ ในหมู่บ้านท่องเที่ยวสไตล์สวิตเซอร์แลนด์ บนระดับความสูง 1,638 เมตร เมืองนี้เคยเป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ที่เลื่องชื่อ “เจมส์บอนด์ 007” เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์สดใสปราศจากมลภาวะ ไม่มีรถยนต์อันเป็นที่มาของก๊าซเสียและเสียงรบกวนต่างๆ จากเมืองนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาไอเกอร์ (Eiger), ยอดเขามอนช์ (Monch) และยอดเขาจุงเฟราจ็อค (Jungfraujoch) ได้อย่างชัดเจน ท่ามกลางบรรยากาศยอดเยี่ยมสุดพรรณนา

ค่ำ

อาหารค่ำในโรงแรม (ท้องถิ่น)


ทัวร์วันที่ 3 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เมอร์เรน - เลาเตอร์บรุนเน่น - จุงเฟราจ็อค - อินเตอร์ลาเก้น

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำท่านลงจากหมู่บ้านเมอร์เรนโดยกระเช้าลอยฟ้ากลับสู่หมู่บ้านสเตคเคลเบิร์ก แล้วนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่สถานีรถไฟเลาเตอร์บรุนเน่น (Lauterbrunnen) นำเดินทางโดยรถไฟระบบฟันเฟือง (Cogwheel) เพื่อไต่เขาลัดเลาะไหล่เขาและลอดอุโมงค์ใต้ภูเขา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามเปรียบเหมือนสวรรค์บนแผ่นดินและความสวยงามของ ดอกไม้ป่านานาชนิด ผ่านหลายหมู่บ้านต่างๆตามรายทางท่ามกลางขุนเขาที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ ถึงสถานีรถไฟจุงเฟราจ็อค (Jungfraujoch) ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่อยู่บนที่สูงที่สุดในยุโรป ระดับความสูง 3,454 เมตร (11,333 ฟุต) ที่ตั้งของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในทวีปยุโรป เชิญสัมผัสความอลังการแห่งภูผา ความงดงามโดดเด่นของยอดเขา จุงเฟรา (4,158 เมตร) ยอดเขาม็องค์ (4,099 เมตร) และยอดเขาไอเกอร์ (3,970 เมตร) สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะบนลานสกีที่แสนประทับใจให้เต็มความต้องการ แล้วนำท่านขึ้นลิฟท์สู่หอชมวิว “Sphinx” ซึ่งเป็นระเบียงจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป (3,573 เมตร) ที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม นำชมวังน้ำแข็งที่อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร ชมความสวยงามของงานประติมากรรมน้ำแข็งภายในถ้ำ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารบนยอดเขา (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำท่านนั่งรถไฟกลับลงสู่หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) ซึ่งตั้งอยู่เชิงขุนเขาที่สวยงาม มีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ แล้วนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงกลางทะเลสาบกลางหุบเขาสองแห่ง ชื่อ ทะเลสาบทูน (Thunersee) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienzersee) นำเข้าที่พัก โรงแรม ROYAL ST.GEORGES หรือเทียบเท่า เชิญเดินเล่นชมตัวเมืองอินเตอร์ลาเก้น เมืองพักตากอากาศแสนโรแมนติค ที่สวยงามที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ขนาบด้วย 2 ทะเลสาบอันเป็นที่มาของชื่อเมือง และย่านโฮอีเวก (Hoheweg) ซึ่งเป็นถนนที่มีความสำคัญ และมีชื่อเสียงของการเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งในอินเตอร์ลาเก้น ที่เรียงรายด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ซึ่งส่วนใหญ่บ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์อันแสนน่ารัก

ตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพ เช่น นาฬิกาชื่อดังของโลก มีดพับสวิส ช็อคโกแลต ฯลฯ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ไทย)


ทัวร์วันที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 อินเตอร์ลาเก้น - ทูน - เบิร์น – อีกวิชชีม - โคลมาร์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองทูน (Thun) (30 กม.ใช้เวลาเดินทาง 35 นาที) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบทูน นำเข้าชมปราสาททูน (Schloss Thun) ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดย Duke Berthold V of Zahringen ตัวปราสาทมีทั้งหมด 5 ชั้น ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของเมือง และจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยก่อน ตัวปราสาทตรงกลางถูกขนาบไว้ด้วยหอคอยทั้งสี่ ด้านบนสุดนั้นถือเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นได้ทั้งเมืองและทะเลสาบเลยทีเดียว จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงเบิร์น (Berne) (29 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) นครหลวงแห่งประเทศสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ชมความน่ารักของหมีที่ “บ่อหมี” ที่ถือเป็นอนุสรณ์ที่ทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงการสร้างเมือง และยังถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นด้วย ชมหอนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่ เป็นประตูโบราณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนน ผ่านชมโบสถ์ และย่านเมืองเก่าที่มีร้านค้าเรียงรายมากมาย ผ่านชมน้ำพุที่ตั้งอยู่กลางถนนเป็นระยะๆอย่างสวยงาม เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินถ่ายรูปบรรยากาศเมืองเก่าที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งของยุโรป

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

เดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนสู่ชุมชนอีกวิชชีม (Eguisheim) ในแคว้นอัลซาส (Alsace) ประเทศฝรั่งเศส (162 กม.ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) เดินชมหมู่บ้านที่สวยงามมีสีสันเมืองหนึ่งในแคว้นอัลซาส ที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากอล (Gaul) ต่อมาถูกชาวโรมันรุกรานและได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านสำหรับผลิตไวน์

จากนั้นเดินทางสู่เมืองกอลมาร์ (Colmar) (8 กม.ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที) เมืองหลวงแห่งไวน์อัลซาส (Capital des Vins d’Alsace) ที่เคยเป็นของเยอรมันในปีค.ศ. 1871-1918 และ ช่วงปี 1940-1945 หลังสงครามได้มีการบูรณะตัวเมืองและได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองคริสต์มาสที่สวยที่สุดของแคว้นอัลซาส กอลมาร์ ยังมีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองเก่าก็มีพิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้า ที่อยู่อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง

ค่ำ

อาหารค่ำภัตตาคาร (ท้องถิ่น) นำเข้าที่พัก โรงแรม MERCURE CENTRE UNTERLINDEN COLMAR หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 5 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 โคลมาร์ - กีเซอร์เบิร์ก - ริโบวิลล์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินชมเมืองกอลมาร์ ถ่ายรูปบ้านเมืองสวยน่ารักอันเป็นเอกลักษณ์ของแคว้นอัลซาส แล้วนำท่านสู่ย่านโรแมนติคสุดๆของเมืองที่ได้ชื่อว่า เวนิสน้อย (Little Venice-Petite Venice) ถ่ายรูปชมบรรยากาศของบ้านเรือนติดคลองน้อย แล้วเชิญตามอัธยาศัย

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองกีเซอร์เบิร์ก (Kaysersberg) (13 กม. ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที) ชมตัวเมืองเก่าที่เคยเป็นป้อมเมืองในสมัยโบราณ ก่อนถูกเยอรมันยึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวและแหล่งปลุกองุ่นสายพันธุ์ Pinot Gris

จากนั้นเดินทางสู่ชุมชนริคเวียร์ (Riquewihr) (9 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที) ผ่านไร่องุ่นสายพันธุ์ผลิตไวน์ของอัลซาส นำเดินชมเมืองเก่าในป้อมปราการสมัยโบราณที่มากไปด้วยอาคารสวยน่ารักได้บรรยากาศ จนได้รับยกย่องให้เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส “Les beaux villages de France” “The most beautiful villages of France”

เดินทางต่อสู่เมืองริโบวิลล์ (Ribeauville) (5 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที) นำเข้าที่พัก โรงแรม BARRIERE RIBEAUVILLE หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)


ทัวร์วันที่ 6 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ริโบวิลล์ - สตราสบูร์ก

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินชมเมืองริโบวิลล์ อีกหนึ่งในเมืองสวยงามที่สุดของแคว้นอัลซาส ที่มีแนวกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบเมืองเก่า ถ่ายรูปบ้านเมืองสุดคลาสสิคและเชิญเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นที่ระลึก

10.30 น.

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ปราสาท โอ คูนิกสบวร์ก (Chateau du Haut-Koenigsbourg) (14 กม. เดินทางประมาณ 30 นาที) ชมปราสาทในยุคกลาง (คริสต์ศตวรรษที่ 12) บนแนวเขาโวสจ์ (Vosges) ที่ความสูง 700 เมตร เป็นลักษณะของป้อมปราสาทที่ใช้ป้องกันภัยที่ดีเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูง สามารถมองลงไปเห็นที่ราบไรน์ ช่วงปีค.ศ. 1633 เป็นช่วงของสงครามที่ยาวนานร่วม 30 ปี ตัวปราสาทได้ถูกเผาทำลายและถูกทิ้งร้างเป็นเวลาถึง 200 กว่าปี ก่อนที่ วิลเฮล์มที่ 2 (Wilhelm II) จักรพรรดิ์เยอรมันได้มาทำการบูรณะปราสาทขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 1900-1908 เชิญถ่ายรูปชมบรรยากาศกว้างไกลจากจุดชมวิวบนที่สูง

12.30 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองสตราสบวร์ก (Strasbourg) (60 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (Alsace) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศติดกับเยอรมนี จึงทำให้มีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันของทั้งสองประเทศ เป็นเขตที่ค่อนข้างเงียบสงบ สภาพบ้านเมืองตกแต่งสวยงามคงความเก่าแก่แบบเดิมๆ ทุกหมู่บ้านจะทาสีสดใสตกแต่งด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ และที่สำคัญยังเป็นพื้นที่ปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์หลายสายพันธุ์ (Route des Vins d’Alsace) เดินทางถึงเมืองสตราสบวร์ก เมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ มีการตั้งถิ่นฐานของพวกเคลต์ ก่อนถูกชาวโรมันรุกราน จนกระทั่งถูกทำลายโดยชาวฮั่น หลังจากนั้นพวกแฟรงก์ได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 5 ต่อมาตกอยู่ภายใต้การปกครองของเยอรมนีระหว่าง ค.ศ. 1871-1918 และช่วงสงครามโลกครั้งที่สองถูกเยอรมันยึดครองระหว่าง ค.ศ. 1940-1944 ตัวเมืองถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างมาก “สตราสบวร์ก” ได้รับยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกปีค.ศ. 1988 เป็นเมืองอุตสาหกรรม การค้าและการขนส่ง เป็นเมืองท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำอีล (River Ill) ผลิตตับห่านบด สิ่งทอ สินค้าโลหะ เบียร์ ฯลฯ นำเข้าที่พัก โรงแรม HILTON STRASBOURG หรือเทียบเท่า จากนั้น นำเที่ยวชมย่านใจกลางเมืองเก่า ที่ตั้งของมหาวิหารเมือง (Notre Dame de Strasbourg)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) “Maison Kammerzell” อาคารไม้เก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1427 แล้วนำกลับที่พัก


ทัวร์วันที่ 7 วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 สตราสบูร์ก - สตุ๊ตการ์ท

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเที่ยวชมภายในเขตเมืองสตราสบวร์ก เมืองที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมรัฐสภาแห่งยุโรปมาตั้งแต่ปีค.ศ.1979 ชม “Petite France” ย่านเก่าแก่ที่นักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำเข้าชมมหาวิหารเมือง (Notre Dame de Strasbourg) สถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์ และยังมีส่วนประกอบที่สำคัญของสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายที่งดงามที่สุดแห่งหนี่ง โดยมีสถาปนิกชาวเยอรมัน เออร์วิน วอน สไตน์บัค (Erwin Von Steinbach) เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างในช่วงปีค.ศ. 1277 จนถึง ค.ศ. 1318 มหาวิหารแห่งนี้เคยได้รับการบันทึกเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลก ในช่วงปีค.ศ. 1647 จนถึงปีค.ศ. 1874 ด้วยความสูงถึง 142 เมตร ซึ่งถือเป็นวิหารที่สูงที่สุดที่สร้างในยุคกลาง ที่ยังคงสภาพอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก รวมกับ กร็องดีล (Grande Ile) อันเป็นเกาะที่ตั้งของมหาวิหาร เปลี่ยนบรรยากาศ..นำท่านล่องเรือชมความงามของเมืองสตราสบวร์กไปตามแม่น้ำอีล (ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนสู่เมืองสตุ๊ทการ์ท (Stuttgart) ประเทศเยอรมนี (150 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) เมืองหลวงของรัฐบาเดน-เวือร์เทมเบิร์ก (Baden-Wurtemberg) เมืองผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก (Daimler-Benz และ Porsche) นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์รถเมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes-Benz Museum) ชมอาคารทรงพิเศษเก้าชั้นที่จัดแสดงรถยนต์ที่ผลิตในรุ่นแรกๆ ไล่ตามปีที่ผลิตถึงปัจจุบัน รวมแล้วเกือบ 130 ปี จากนั้น นำเที่ยวชมย่านใจกลางเมือง จัตุรัสเมืองเก่า Schlossplatz ที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าอันสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและย่านการค้าถนน Konigstrasse

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) แล้วนำเข้าที่พัก โรงแรม MARITIM STUTTGART หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 สตุ๊ตการ์ท - โรเทนเบิร์ก - วือซเบิร์ก

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองโรเธนเบิร์ก อ็อบ เดอ เทาเบอร์ (Rothenburg Ob Der Tauber) เมืองเอกเมืองหนึ่งบนถนนสายโรแมนติก (The romantic Route) (150 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) เดินทางถึงเมืองโรเธนเบิร์กฯ เมืองเด่นของการท่องเที่ยวในเขตนี้ ซึ่งถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งบนเส้นทางสายโรแมนติก นำเดินเที่ยวชมความงามของตัวเมืองเก่า ที่ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองและตัวถนนปูด้วยก้อนหินตามแบบของเมืองในยุคสมัยกลาง ร้านค้าทั่วๆไปยังคงใช้ป้ายสัญลักษณ์แบบโบราณแทนชื่อร้าน ชมอาคารเก่าแก่ ศาลาว่าการเมืองที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ด้วยสไตล์โกธิค มีหอคอยที่สูงถึง 60 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางของจัตุรัสตลาด เชิญเดินเที่ยวสบายๆ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกต่า

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองวือซเบิร์ก (Wurzburg) (66 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) เดินทางถึงเมืองวือซเบิร์ก เมืองวือซเบิร์ก เป็นเมืองในแคว้นบาวาเรียตอนเหนือ ถือว่าเป็นต้นทางของถนนสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเมน (Main) เป็นเมืองศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและด้านสินค้าทางการเกษตร นำชมป้อมมาเรียนเบิร์ก (Marienberg Fortress) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเชิงเขาฝั่งตรงข้ามของตัวเมือง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็นป้อมปราสาทที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลาง ช่วงปีค.ศ.1253-1719 ถ่ายรูปชมวิวเมืองอันงดงาม จากนั้นนำเดินสู่ย่านชุมชนเมืองเก่า เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของแม่น้ำเมน บนสะพานเก่าแก่ของเมือง (Alte Mainbrucke) ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1373-1543 ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์คิลเลียน (St.Kilian Cathedral) ในสไตล์โรมันเนสที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนี สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1040

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) เข้าที่พัก โรงแรม MARITIM WURZBURG หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 9 วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (120 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) (อาหารกลางวัน ไม่รวมในรายการ)

14.45 น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921 (ใช้เวลาบิน 10.40 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 10 วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 สนามบินสุวรรณภูมิ

06.25 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ       ผู้ใหญ่ ท่านละ                       120,000.00    บาท (พักห้องคู่ หรือห้องสามเตียง)

                             พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ           15,000.00    บาท

                          **มีตั๋วสายการบินไทย (TG) ลด    34,000.00    บาท

                          **มีวีซ่ายุโรปเช็งเก้น ลด                3,000.00    บาท

         

 

กำหนดวันเดินทาง  :  06 - 15 เมษายน 2560

                              28 เมษายน - 8 พฤษภาคม  2560

 

 

 

อัตรานี้รวม      - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้น ECONOMY (กรุ๊ป) ของสายการบินไทย (TG)

                   - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ากลุ่มเช็งเก้น ยุโรป (ยื่นที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส)

                   - ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

                   - ค่าพาหนะระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

                   - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ

                   - ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากหัวหน้าทัวร์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 3,000,000 บาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 2,000,000 บาท)

อัตรานี้ไม่รวม - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

                   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น

                   - ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจาก 30 ก.ก. ที่ทางสายการบินกำหนด

                   - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000.- บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระ 15 วันก่อนการเดินทาง

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ

จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้

*** 2.1 เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*** 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 30% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

*** 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

*** 2.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3 วัน หรือน้อยกว่า ไม่คืนเงินค่าใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด   3.2 ธนาณัติ     3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ

    กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6. กรณีเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พักและค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทจะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชน โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

9.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ      1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย  อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง

                      บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

                   2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                   3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                  

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ทั่วไปใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) อาจจะไม่ติดกัน หรืออยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ หรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) จะเป็นห้องที่มีขนาดเล็ก และอาจไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะต่างกัน

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่ากลุ่มประเทศยุโรปเช็งเก้น (ยื่นฝรั่งเศส)

(ทุกท่านต้องไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือที่สำนักงานTLSครับ)

ศูนย์ TLScontact
สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

 

Access map for TLScontact center

 

1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า  (หากท่านมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หมดอายุแล้ว กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)

2. รูปถ่ายปัจจุบัน สี (พื้นหลังสีขาว) ขนาด 1 นิ้วครึ่ง คูณ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)

3. หลักฐานการทำงาน

    3.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ต้องแสดงจดหมายรับรองการทำงานต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ จากบริษัทผู้ว่าจ้างปัจจุบัน      โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก

    3.2  กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ

    3.3  กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจส่วนตัว     ต้องแสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทฯ (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

    3.4 กรณีเป็นนักเรียน, นักศึกษา ต้องแสดงหลักฐานการศึกษาจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน

    3.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

4. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน

    4.1 ใช้หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (เป็นภาษาอังกฤษ/Bank Certificate) ให้ทางธนาคารระบุ To whom it may concern ควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้เดินทาง และถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเดียวกัน 1 ชุด ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อบัญชีจนถึงยอดคงเหลือปัจจุบัน ย้อนหลัง 4 เดือน และควรมียอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่าเลข 6 หลักขึ้นไป (กรุณาปรับยอดเงินในสมุดเงินฝากก่อนถ่ายสำเนา) **ทางสถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณีและหากท่านรับรองการเงินท่านใดให้ใส่ชื่อผู้นั้นไปด้วย**  และสำเนาบัตรเครดิตและยอดการใช้จ่าย (ถ้ามี)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร

7. หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

     7.1 กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง     จะต้องทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

     7.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับผู้อื่น พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

8. หลักฐานอื่นๆ เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว เช่น ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบมรณะบัตร

 

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ***

Recommend

สแกนดิเนเวีย 9 วัน

สแกนดิเนเวีย 9 วัน

สวีเดน – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก

สต๊อกโฮล์ม - เบอร์เก้น - ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติค - ไมร์ดาล ฟลอม - ล่องเรือชมซอจ์นฟยอร์ด - กุดวานเก้น - ออสโล - อัลต้า - นอร์ทเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน พร้อมรับประกาศนียบัตรเยือนนอร์ทเคป และจิบแชมเปญ - ออสโล - เรือสำราญ DFDS แบบ SEA VIEW - โคเปนฮาเก้นสัมผัสเสน่ห์ทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

บินตรงไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG) (สะสมไมล์ได้ 50%)

บินภายในยูโรโซน 3 เที่ยวบิน ไม่ต้องนั่งรถเหนื่อย

ที่พักสบายๆ ในโรงแรมระดับมาตรฐาน

เดินทาง : 02/07/2017 - 10/07/2017

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

นำเที่ยวมิติใหม่ ประหยัดและได้อรรถรสพร้อมความสนุกสนาน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน 

Scenic Adventure with Swiss Travel Pass

บินตรงโดยสายการบินไทย TG

เที่ยวสะดวกสบาย มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป

ไร้กังวลเรื่องกระเป๋าเดินทาง

ในเส้นทางที่เตรียมการอย่างดี ไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างที่คิด

ที่ยวไปกับระบบรถไฟที่สะดวกสบายที่สุดของโลก 
สู่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์

รวมเที่ยวน้ำตก ล่องเรือทะเลสาบ ขึ้นเขา

เดินทาง 18-26 มิถุนายน 2560

เดินทาง : 18/06/2017 - 26/03/2017

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

นำเที่ยวมิติใหม่ ประหยัดและได้อรรถรสพร้อมความสนุกสนาน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน 

Scenic Adventure with Swiss Travel Pass

บินตรงโดยการบินไทย TG

**โปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาจากเดิม 5,000 บาท !!**

เที่ยวสะดวกสบาย มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป

ไร้กังวลเรื่องกระเป๋าเดินทาง

ในเส้นทางที่เตรียมการอย่างดี ไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างที่คิด

ที่ยวไปกับระบบรถไฟที่สะดวกสบายที่สุดของโลก

สู่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์

รวมเที่ยวน้ำตก ล่องเรือทะเลสาบ ขึ้นเขา

เดินทาง : 28/05/2017 - 05/06/2017

ไฮไลท์ อิหร่าน 6 วัน

ไฮไลท์ อิหร่าน 6 วัน

เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-คาชาน


กำหนดวันเดินทาง : 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2560

ราคา/ท่าน : 59,900 บาท


Back to Top