Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > นำเที่ยวรัสเซีย 8 วัน 5 คืน

นำเที่ยวรัสเซีย 8 วัน 5 คืน

รายละเอียด

มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โดยสารรถไฟด่วน Sapsan จากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เข้าชมวิหารเซนต์บาซิล

ชมละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัสที่ลือลั่น

ทานอาหารค่ำและชมโชว์พื้นเมืองภายในพระราชวังนิโคลัสเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์

บินเข้าที่กรุงมอสโคว์ บินออกที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

พักโรงแรมระดับ 4 ดาวในมอสโคว์ และระดับ 5 ดาวในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

กำหนดการเดินทาง : 

วันที่ 5-12 กรกฎาคม 2560

ราคา 15 ท่าน 86,000.-

ราคา 20 ท่าน 84,000.-

ราคา 25 ท่าน 82,000.-

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 .วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 สุวรรณภูมิ

23.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ ประตู 9 แถว T พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก


ทัวร์วันที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 6กรกฎาคม 2560 สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์

02.25 น.

ออกเดินทางสู่นครดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371 (ใช้เวลาบิน 6.10 ชั่วโมง)

05.35 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

09.40 น.

ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (ใช้เวลาบิน 5.10 ชั่วโมง)

13.50 น.

(เวลาเดียวกันกับนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ถึงสนามบินดามาเดดาว่าDomodedovo กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

13.50 น.

(เวลาเดียวกันกับนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ถึงสนามบินดามาเดดาว่าDomodedovo กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

บ่าย

นำถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Savior) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นวิหารในนิกายรัสเซียนออร์ธอดอกซ์ พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 1สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะที่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 มีต่อจักรพรรดินโปเลียนในสงครามเมื่อปีค.ศ.1812 แต่มาเสร็จสิ้นในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 รวมใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี ต่อมาในปีค.ศ.1931 โจเซฟ สตาลิน ได้สั่งให้ทุบทิ้งเพื่อสร้างเป็นสระว่ายน้ำ แต่ในปีค.ศ.1990 ประชาชนชาวรัสเซียก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคทรัพย์สินเงินทอง เพื่อสร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ และใช้เป็นสถานที่พำนักของพระสังฆราช Alexey II แห่งนิกายรัสเซียนออร์ธอดอกซ์ด้วย พร้อมถ่ายรูปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองจากบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมอสควา ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของวิหารเซนต์ซาเวียร์

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) นำเข้าสู่ที่พักโรงแรมKORSTON หรือเทียบเท่า(พัก 2 คืน)


ทัวร์วันที่ 3 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 จัตุรัสแดง – วิหารเซ็นต์บาซิล –สถานีรถไฟ ใต้ดิน – ถนนอารบัต – รัสเ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินชมจัตุรัสแดง (Red Square) ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของกรุงมอสโคว์ โดยลานกว้างใจกลางเมืองแห่งนี้เป็นสถานที่ของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ

นำเข้าชมวิหารเซนต์บาซิล (St.Basil’s cathedral) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1555-1561 ในสมัยของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 เพื่อใช้เป็นวิหารสวดมนต์บูชาแม่พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะที่มีต่อพวกตาตาร์-มองโกลในอัสตราคานและคาซาน (Kazan) เมื่อปีค.ศ.1552ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงาม สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ด้านหน้าวิหารมีอนุสาวรีย์คอสมา มินิน และเจ้าชายดมิทริ โปซาร์สกี้ (Kuzma Minin &Dmitry Pozharsky) ซึ่งเป็นผู้นำกองกำลังอาสาสมัครจากเมือง Nizhny Novgorod ต่อสู้ผู้รุกรานชาวโปลในปีค.ศ.1612 โดยอนุสาวรีย์นี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1812 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีของเหตุการณ์นี้

ถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานเลนิน (ด้านนอก) (Lenin’s Mausoleum) ซึ่งภายในมีโลงแก้วบรรจุร่างอาบน้ำยาของอดีตปธน.วลาดิเมียร์ เลนิน ซึ่งหลังจากที่เลนินเสียชีวิตในปีค.ศ.1924 ตอนแรกร่างของเขาเก็บอยู่ในสุสานไม้ในบริเวณลานกว้างของจัตุรัสแดง ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุศพเหล่าวีรบุรุษของโซเวียต และเหล่าสมาชิกสำคัญของรัฐบาล แต่ในปีค.ศ.1930 ก็มีการสร้างสุสานเลนินแห่งนี้ขึ้น ด้วยหินแกรนิตสีแดง-เทา-ดำ เดินชมห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) ที่สร้างในปีค.ศ.1895 ในรูปแบบเรียกว่า "Russian Revival" มีหลังคากระจกโค้งโครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ และใหญ่ที่สุดในรัสเซีย จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำท่านเที่ยวชมสถานีรถไฟใต้ดิน ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้ เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม ซึ่ง การสร้างรถไฟใต้ดินนี้เป็นไปตามโครงการพัฒนาประเทศของปธน.โจเซฟ สตาลิน เพื่อให้ ประชาชนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และชื่นชอบในระบอบการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ โดย รถไฟใต้ดินสายแรกก่อสร้างในปีค.ศ.1931 แล้วเสร็จเมื่อปีค.ศ.1935 แต่ละสถานีจะมีความ งดงามที่แตกต่างกันไป โดยได้รวมสถาปัตยกรรมหลากหลายแขนงและการตกแต่งที่พิเศษไว้ ในแต่ละสถานี ทั้งรูปปั้น แชนเดอร์เลียร์ หินอ่อนสีดำจากภูเขาอูลาน หินอ่อนสีชมพูจากฝั่ง ตะวันออก โคมไฟประดับที่ห้อยระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต และหินอ่อนมากกว่า 20 ชนิด ที่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ อย่างอ่อนช้อย ทั้งมาจากประเทศรัสเซียและต่างประเทศ รวมทั้งมีการ ตกแต่งด้วยภาพประดับแบบโมเสก และแบบกระจกสีที่สะท้อนภาพเรื่องราวในประวัติศาสตร์ และชีวิตของชาวรัสเซีย

นำท่านเข้าสู่ย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของรัสเซีย ณ ย่านถนนอาร์บัด (Arbat Street) ถนนคนเดินที่ยาวประมาณ 1 กม. มีสินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตามาทรอชก้าหรือที่เรียกกันว่าตุ๊กตาแม่ลูกดก ซึ่งถือว่าเป็นตุ๊กตาประจำชาติของรัสเซีย หรืองานไม้แกะสลัก เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าอื่นๆ ใกล้ๆ กันมีรูปหล่อสำริดของอเล็กซานเดอร์ พุชกิ้น และ นางนาตาลี พุชกิ้น ขณะที่ตรงกันข้ามกันเป็นบ้านของพุชกิ้น ซึ่งปัจจุบันทำเป็นพิพิธภัณฑ์

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) นำชมการแสดงละครสัตว์ (Russian Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข แมวม้า ช้าง ฯลฯรวมทั้งมายากล และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที นอกจากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกสำหรับเด็กๆ ด้วย


ทัวร์วันที่ 4 วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – มอสโคว์ -รถไฟด่วน - เซนต์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Armoury Chamber) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1508 ก่อนที่จะสร้างอาคารแห่งใหม่นี้ในปีค.ศ.1844-1851 ด้วยการออกแบบของสถาปนิกชื่อ Konstantin Thon ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องใช้ในศาสนพิธี เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค บัลลังก์งาช้างของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 บัลลังก์คู่ของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 5 กับพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช มงกุฎและคทาของพระนางแคทเธอรีนมหาราชินี ชุดฉลองพระองค์ของจักรพรรดิรัสเซียสมัยต่างๆ ราชรถม้าทรง ฉลองพระองค์ชุดเกราะพระแสงศาสตราวุธต่างๆ กล่องดนตรีรูปไข่ฟาร์แบเช่ (Faberge Eggs) เป็นต้น ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็น 1 ใน 3 พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของกษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 แห่งอยู่ที่อังกฤษ และอิหร่าน

นำท่านสู่จัตุรัสวิหาร (Cathedral Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหาร 3 หลังที่สำคัญที่สร้างอยู่ภายในเขตกำแพงพระราชวังเครมลิน นั่นก็คือวิหารอัสสัมชัญ (Assumption cathedral) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โบสถ์ Dormition ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่สมัยพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 ผู้เหี้ยมโหด ในปีค.ศ.1533 เป็นต้นมา และใช้ในพิธีสาบานตนของเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆ ว่าจะจงรักภักดีต่อรัสเซีย, วิหารอันนันซิเอชั่น (Annunciation Cathedral) เป็นโบสถ์ส่วนพระองค์ของพระเจ้าซาร์ และพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน สำหรับสวดมนต์ เป็นที่รับศีล และประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระเจ้าซาร์และเจ้าชายเจ้าหญิง ด้านหลังของวิหารนี้มีทางเดินต่อเนื่องกับพระราชวังเครมลิน, วิหารอาร์คแองเจลไมเคิล (Archangel Michael Cathedral) ใช้เป็นที่ฝังพระศพของราชวงศ์มุสโควี่ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 รวมทั้ง แกรนด์ดยุค Dmitry Donskoy, ราชวงศ์รูริค และราชวงศ์โรมานอฟยุคแรก

นำชมหอระฆังพระเจ้าซาร์อีวานมหาราช (Ivan the Great Bell Tower) ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1508 มีความสูงถึง 81 เมตร และมีระฆังแขวนอยู่ถึง 34 ใบด้วยกัน ระฆังเหล่านี้หนักหลายสิบตัน ทำขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 นำชมระฆังพระเจ้าซาร์ (Tsar Bell) เป็นระฆังสำริดที่ใหญ่และหนักที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนแท่นขนาดใหญ่ที่สูงเกือบเมตรครึ่ง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.6 เมตร หนัก 202 ตันสูง 6.14 เมตร ซึ่งพระนางแอนนาประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อนำไปติดตั้งบนหอระฆัง แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างการหล่อ ทำให้ระฆังแตก นำชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Tsar Cannon) เป็นปืนใหญ่สำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1586 แต่สร้างแล้วไม่ได้ใช้งาน ยาว 5.34 เมตร หนัก 39.3 ตัน ปากลำกล้องกว้าง 89 ซม.โดยนำมาตั้งแสดงไว้ที่นี่ตั้งแต่ปีค.ศ.1960 ซึ่งปืนใหญ่กระบอกนี้ก็ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน ที่ลำกล้องปืนใหญ่มีการจำหลักลายนูนต่ำรูปพระเจ้าซาร์ Fedor Ioanovich ประทับบนหลังม้า

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางสู่สถานีรถไฟ LeningradskiyMoscow ออกเดินทางสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน Sapsan ที่นั่งระดับชั้น 2 (ใช้เวลาประมาณ 4.00 ชม.)

ถึงสถานีรถไฟ MoskovskiySaint Petersburg นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ANGLETERRE หรือเทียบเท่า (พัก 3 คืน)

ค่ำ

อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ –พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่ งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่งด้วยสถาปัตยกรรมยุคทองท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่งห้องหับต่างๆภายในพระราชวังประดับไปด้วยทองคำอร่ามเรือง พร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ำพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ปัจจุบันพระราชวังนี้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงาน ศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนและประติมากรรมของจิตรกรเอกระดับ โลก เช่น ลีโอนาร์โด ดาวินซี่, มิเคลันเจโล, ราฟาเอล, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, วินเซนต์ แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง

นำถ่ายรูปกับจัตุรัสพระราชวัง (Palace Square) ที่อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์ ตรงกลางลานเป็น ที่ตั้งของเสาอเล็กซานเดอร์ (Alexander Column) สร้างเสร็จในปีค.ศ.1838 เป็นรูปนางฟ้าถือ ไม้กางเขนเหยียบงูอยู่บนยอดเสาหินแกรนิตสีแดงสูง รวม 47.5 เมตร หนัก 600 ตัน เพื่อเป็น อนุสรณ์ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ทำศึกชนะจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสในปีค.ศ.1812

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน)


ทัวร์วันที่ 6 วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถ์คาซาน – การแสดงพื้นเมืองและอาหารค่ำที่พ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางสู่เมืองพุชกิ้น (Pushkin) หรือที่รู้จักในชื่อ ซาโกเย เซโล (Tsarskoye Selo) เมืองนี้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของราชวงศ์ และมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของคณะปฏิวัติ ซึ่งกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายของราชวงศ์โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี นำเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซียด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสาน โดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมารวมกันตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (Amber room) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำชมความงดงามของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างขึ้นโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชเมื่อปีค.ศ.1703 ได้ฉายาว่าราชินีแห่งยุโรปเหนือ นำนั่งรถชมเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกในปีค.ศ.1897 และเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านถ่ายรูปกับรอสทรัล เสาหินสีแดงบนฝั่งวาซิลเยฟสกี้ (Rostral Columns) เสาหินสี แดง 2 ต้น สูง 32 เมตร สร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1805-1810 โดยสถาปนิก Francois Thibalt และ ประติมากร George Camberlain ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนวา ช่วงแรกใช้เป็นหอประภาคารสำหรับ การเดินเรือ โคมไฟด้านบนออกแบบโดยสถาปนิก Thomas de Thomon ที่เข้ามารับช่วงต่อใน ปีค.ศ.1810 ตกแต่งเป็นรูปหัวเรือและมีแม่ย่านางเรือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ การค้าทางทะเลในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ผ่านชมพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช (The Bronze Horseman) ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย และเป็นกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด (Savior of the Spilled Blood) ที่สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้า อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ด้วยระเบิด ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา

นำเข้าชมโบสถ์คาซาน (Kazan Cathedral) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตรงกับช่วงปีค.ศ.1708 ซึ่งแต่เดิมนั้นจัดได้เพียงว่าเป็นโบสถ์เล็กๆเท่านั้น โดยภายในมีรูปไอคอนและพระแม่มาเรีย (Our Lady Of Kazan) ที่วาดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 ในช่วงที่กรุงมอสโคว์ก่อตั้งเป็นเมืองหลวง โดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชได้มีพระราช ดำรัสให้นำรูปไอคอนและพระแม่มาเรียมาไว้ที่นี่ ต่อมาในสมัยการปกครองของพระเจ้าปอลด์ที่ 1 ในปีค.ศ.1800 ได้ทำการสร้างวิหารใหม่ให้เป็นวิหารที่ใหญ่ขึ้น และสวยงามกว่าเดิม เนื่องจากที่ว่าหลังจากที่พระองค์เสด็จประพาส ณ กรุงโรมที่อิตาลีแล้วพระองค์ทรงเกิดความประทับใจในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี พระองค์จึงได้นำรูปแบบดังกล่าวนั้นมาผสมผสานในการก่อสร้างมหาวิหารหลังใหม่นี้

เย็น

นำชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ภายในพระราชวังนิโคลัส ซึ่งเป็นการเต้นรำการร้องเพลงการแต่งกายชุดประจำชาติตามเผ่าต่างๆ ท่านจะสนุกสนานและประทับใจ ระหว่างพักการแสดง เชิญทานอาหารว่าง พร้อมไข่ปลาคาเวียร์ ว้อดก้า เครื่องดื่ม อาหารค่ำแบบกาล่าดินเนอร์ที่พระราชวังนิโคลัส


ทัวร์วันที่ 7 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค- เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ด

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) ที่ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างแห่งแรกของเมือง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1703 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของสงครามที่มีต่อสวีเดน โดยใช้เป็นป้อมปราการในการป้องกันข้าศึกรุกราน ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม ในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมือง ภายในป้อมมีโบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1712-1733 มีหอคอยสูง 122.5 เมตร ภายในทำการตกแต่งด้วยศิลปะบารอก ซึ่งนับว่าแตกต่างจากโบสถ์คริสต์ออร์ธอดอกซ์ทั่วไป ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกส่วนใหญ่ในราชวงศ์โรมานอฟ ตั้งแต่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช จนกระทั่งถึงพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์

นำเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St.Isaac’s cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุดและใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก สร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1818-1848 ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อ Auguste de Montferrand ประกอบด้วยเสาหินแกรนิต 48 ต้นที่มีน้ำหนักถึงต้นละ 114 ตัน ภายในมีรูปภาพที่ประดับด้วยโมเสคสวยงามรูปเขียนไอคอน ซึ่งโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซนต์ไอแซคแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางสู่สนามบินพูลโคโว นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

17.00 น.

ออกเดินทางสู่นครดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 176 (ใช้เวลาบิน 6.05 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 8 วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ดูไบ - สุวรรณภูมิ

00.05 น.

(เวลาท้องถิ่นเท่ากับประเทศรัสเซีย) ถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

03.40 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 (ใช้เวลาบิน 6.35 ชั่วโมง)

13.15 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ                           15 ท่าน (ผู้ใหญ่)        20 ท่าน (ผู้ใหญ่)        25 ท่าน (ผู้ใหญ่)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                 86,000.- บาท            84,000.- บาท            82,000.- บาท

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                 15,000.- บาท            15,000.- บาท            15,000.- บาท

         

กำหนดการเดินทาง           วันที่ 5-12 กรกฎาคม 2560

 

อัตรานี้รวม    – ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ของสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร (น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

- ค่าบัตรโดยสารรถไฟด่วน มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่นั่งระดับชั้น 2

- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง ทั้งที่สนามบิน สถานีรถไฟ และโรงแรมที่พัก

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

                   - ค่ายานพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

                   - ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

                    - ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง    (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด               ท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละ              ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

อัตรานี้ไม่รวม          - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

                   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่า              น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด   หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทาง                 สายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

                   - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

หมายเหตุ     1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

                   3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                   4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                   5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ หรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000.- บาทโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

          บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

          ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์บริษัทฯสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

          กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-6404338 หรืออีเมล sales.sawasdeeholidays@gmail.com หรือ LINE ID : saleswd

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า

เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด 3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

5. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

8. กรณีท่านเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

Recommend

"MYSTERIOUS KYUSHU" ต้อนรับปีใหม่ 2018 ที่เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

"MYSTERIOUS KYUSHU"

นำท่านเที่ยวญี่ปุ่นตอนใต้ “เกาะคิวชู”


สัมผัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย
สัมผัสประสบการณ์การนั่งชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 240–320 กม./ชั่วโมง

ตามหารักแท้ ค้นหาความมหัศจรรย์แห่ง ศาลเจ้ายูโดะ

หุบเขาทาคาชิโฮสวรรค์บนดิน ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น่าหลงไหล  

เดินทาง : 29/12/2017 - 03/01/2018

"KYUSHU HIGHLIGHT FREE & EASY" ต้อนรับปีใหม่ 2018 ที่เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

"KYUSHU HIGHLIGHT FREE & EASY"

นำท่านเที่ยวญี่ปุ่นตอนใต้ “เกาะคิวชู”
 

สั
มผัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย

อุนเซน เมืองน้ำพุร้อนที่อยู่ใกล้กับยอดเขาอุนเซน

ออนเซนเท้า ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น Obama Onsen-Hot Foot

เมืองแห่งปลาคาร์ฟของญี่ปุ่น ชิมาบาระ

แช่ออนเซน ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะคิวชู เบ๊บปุ

เดินเล่นที่ หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองแห่งสายน้ำ ขุนเขา เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

เดินทาง : 29/12/2017 - 03/01/2018

"COUNTDOWN KYUSHU" ต้อนรับปีใหม่ 2018 ที่เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

"COUNTDOWN KYUSHU" 

นำท่านเที่ยวญี่ปุ่นตอนใต้ “เกาะคิวชู”

สัมผัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย  • อุเรชิโนะออนเซน  ที่มีชื่อเสียงว่าเป็น 1 ใน 3 ของออนเซนที่ทำให้มีผิวสวย มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 1,300 ปี น้ำร้อนที่โปร่งใสไร้สี และเหนียวข้นนั้นช่วยให้ผิวหนังนั้นกลับมาผิวผ่อง และนุ่มนวล

  • ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2018 เฮ้าส์เทนบอช

  • คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ มรดกการปฏิรูปอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นสมัยเมจิมรดกโลกในปี 2015 โดยเป็นสถาปัตยกรรมถูกสร้างเมื่อปี 1863 จากวัสดุไม้สไตล์ยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน


เดินทาง : 29/12/2017 - 03/01/2018

"AMAZING NATURE" ต้อนรับปีใหม่ 2018 ที่เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

"AMAZING NATURE"

นำท่านเที่ยวญี่ปุ่นตอนใต้  “เกาะคิวชู”

สัมผัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย
  • สัมผัสประสบการณ์การนั่งชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 240–320 กม./ชั่วโมง
  • ชมสวนระดับมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พร้อมกับจิบชาเขียวแท้ๆ
  • สปาเท้าริมทะเล ชมวิวทะเล และเกาะซากุระจิมะ ที่ สวนลาวานากิซะ
  • เฮ้าส์เทนบอช เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบยุโรป ทุ่งดอกไม้ และเครื่องเล่นต่างๆ

เดินทาง : 29/12/2017 - 03/01/2018


Back to Top