Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > แมจิกอิตาลี 9 วัน Magic Italy

แมจิกอิตาลี 9 วัน Magic Italy

รายละเอียด

ยือนมรดกโลก 9 แห่งของอิตาลี

และวาติกัน

โรม(1) – วาติกัน และมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(2) 

– เซียน่า(3) ซานจิมิยาโน่(4) - ฟลอเร้นซ์(5) 

– ปิซ่า(6) – ลา สเปเซีย  ชิงเกว่ แตร์เร่(7) 

- เกาะเวนีซ(8) - เวโรน่า(9) – มิลาน – โคโม่


กำหนดการเดินทาง :

วันที่ 8-16 เมษายน 2560

ราคา 96,000.-


รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 สุวรรณภูมิ – โดฮา

18.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ ประตู 7 แถว P พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

21.15 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833 (ใช้เวลาบิน 7.10 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 โดฮา – โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์ซานเปียโตร อิน วินโคลี่

00.25 น.

ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

01.15 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 115 (ใช้เวลาบิน 6.30 ชั่วโมง)

06.45 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ถึงสนามบินฟิอุมมิชิโน่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

เช้า

นำเที่ยวชมศูนย์กลางประวัติศาสตร์แห่งกรุงโรม (Historic Centre of Rome) มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1980 นำท่านถ่ายรูปกับโคลอสเซี่ยม (Colosseum) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง อดีตสนามประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่ว่ากันว่า สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน เพื่อ ใช้ในแข่งขันกลาดิเอเตอร์ การประหาร และการแสดงละครเกี่ยวกับทวยเทพเพื่อมอบความบันเทิงให้แก่ผู้ชม เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมัน แล้วเสร็จในสมัยจักรพรรดิติตุส ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือประมาณปีค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย วัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร มีการออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา และมีการออกแบบทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตก ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆ ในปัจจุบัน

ชมประตูชัยคอนสแตนติน (Arc de Constantin) ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.315 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่จักรพรรดิคอนสแตนตินครองราชย์ครบ 10 ปี เป็นหนึ่งในประตูชัยที่ใหญ่ที่สุดของโรมัน มีทั้งหมดสามประตู และได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยรูปปั้น และภาพแกะสลักนูนโค้งบรรทึกเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) เป็นศูนย์กลางในสมัยโรมันเรืองอำนาจ ทั้งธุรกิจ การเมือง และศาสนา อาคารฟอรัมทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างในช่วงเวลายาวนานถึง 900 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา ผ่านชมจัตุรัสเปียซซ่าเวเนเซีย (Piazza Venezia) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์วีรชนนิรนาม และพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2

นำชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีก และโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง สามรักในกรุงโรม (Three Coins in the Fountain) สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าเนปจูน หรือเทพจูปิเตอร์ จึงมีรูปสลักหินอ่อนเทพเนปจูนมีหนวดเคราอยู่บนเปลือกหอย เทียมด้วยม้าทะเล สร้างอยู่ตรงกลางของผนังตึกที่ทำเป็นรูปประตูโค้ง ถือว่าเป็นน้ำพุแบบบาร็อคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม นำชมบันไดสเปน (Spanish Steps) ที่เชื่อมระหว่างจัตุรัส Piazza di Spagna และจัตุรัส Piazza Trinity dei Monti มีทั้งหมด 138 ขั้น ถือว่าแหล่งแฟชั่นชั้นนำและแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน สาเหตุที่มีชื่อเช่นนี้ เนื่องจากมีสถานทูตสเปนตั้งอยู่บริเวณนี้ในอดีต จากนั้นเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณย่านบันไดสเปน รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ เช่น หลุยส์ วิตตอง กุชชี่ ปราด้า เป็นต้น

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางสู่รัฐอิสระวาติกัน (VATICAN) ศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก มรดก โลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1984 นำเข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในนครวาติกัน รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิค และที่ประทับของพระสันตะปาปา ชมประติมากรรมอันลือชื่อ “ปิเอต้า” ของไมเคิลแองเจโล และชมแท่นบูชา "บัลแดคคิโน" ที่แกะสลักอย่างงดงาม โดยจิอาน ลอเรนโซ่ เบอร์นินี่

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE ROME WEST หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 โรม – เซียน่า – ซานจิมิยาโน่ – ฟลอเร้นซ์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองเซียน่า (SIENA) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในแคว้นทัสกานี (Tuscany) ผ่านย่านเกษตรกรรมที่ราบลาติอุมอันอุดมสมบูรณ์และหมู่บ้านที่เรียงรายอยู่ตามเนินเขาของชาวอีทรัสคัน ซึ่งสืบเชื้อสายชนท้องถิ่นดั้งเดิม นำเดินชมเมืองเซียน่า มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1995 ชื่อดั้งเดิมมีชื่อว่า Saina ตั้งมาร่วม 3 พันปีเป็นพวกเผ่าอีทรัสคันเหมือนกับหลายๆ เมืองในแคว้นทัสคานี หลังจากที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของโรมัน ก็ยังคงเป็นเมืองที่มีความเจริญและเป็นเมืองใหญ่ต่อเนื่อง และรับอิทธิพลของคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค เหมือนหลายๆ อาณาจักรบนคาบสมุทรอิตาลี ฉะนั้นสิ่งก่อสร้างและงานศิลปกรรมต่างๆ จึงมีรูปแบบศิลปะโรมานเนสก์ และศิลปะโกธิค สถาปัตยกรรมโดดเด่นของเซียน่า ได้แก่ วิหารหลวงของเมืองนั่นเอง วิหารอุทิศให้แก่การสถิตในสรวงสวรรค์ของพระแม่มารีอา (The Cathedral of The Assumption of Virgin Mary) สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12-14 มีรูปแบบผสมยุคแรกเป็นโรมานเนสก์และมาตกแต่งต่อเติมแบบโกธิคในภายหลัง เดินชมจัตุรัส Piazza del Campo ผังจัตุรัสเป็นรูปโค้งเปลือกหอยมีลายเก้าหยัก ลานทำเป็นพื้นลาดต่างระดับ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งจัตุรัสทั้งปวงในยุโรปที่มีประเพณีการแข่งม้าที่ยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่า The Palio แข่งที่จัตุรัส Piazza del Campo มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 จัดทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 2 กรกฎาคม และ วันที่ 16 สิงหาคม ที่ลานมีบ่อน้ำพุประดับจัตุรัส สร้างในศตวรรษที่ 14 เชิญเดินชมเมืองเก่า จิบกาแฟ กินไอศกรีมอิตาเลี่ยน Gelato ที่แทบทุกร้านไอศกรีมจัดทำกันเอง จัตุรัสอื่นที่น่าแวะชม ได้แก่ Piazza del Duomo, Piazza Mercato วังและหอคอยที่อยู่ในละแวกใจกลางเมืองเก่า ได้แก่ Palazzo Publicco และหอคอย Torre del Mangia อันเป็นจุดเด่นของเซียน่า

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางสู่เมืองซานจิมิยาโน่ (SAN GIMIGNANO) มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1990 เมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคอีทรัสคันอีกหนึ่งเมืองอายุราว 2,300 ปี เมืองนี้ได้รับสถาปนาเป็นเมืองในมรดกโลกทางศิลปกรรม อันเนื่องมาจากมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นหอคอยเหมือนตึกระฟ้า สร้างแต่ศตวรรษที่ 11-15 มีจำนวนกว่า 10 กว่าหออยู่รวมกัน เหมือนเป็นแม่แบบให้กลุ่มตึกระฟ้าในเกาะแมนแฮตตันที่นิวยอร์ค สภาพความสวยงามของเมืองซานจิมิยาโน่ที่สร้างมาแต่ยุคโรมานเนสก์ ผ่านยุคโกธิค มารุ่งเรืองถึงขีดสุดในยุคเรอแนซองค์ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี กำแพงเมืองยุคกลาง อาคารที่อยู่อาศัย ร้านค้ายังคงสภาพเป็นที่ต้องตาต้องใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และเป็นฉากในภาพยนตร์โรมานซ์หลายเรื่อง เช่น Under the Tuscan Sun นางเอกชื่อ Diane Lane, Letters to Juliette ที่แสดงนำโดย Amanda Seyfried นำชมวิหารหลวงแห่งซานจิมิยาโน่ ซึ่งอุทิศแด่พระแม่มารีอา เริ่มสร้างในศตวรรษที่ 12 มาเสร็จในศตวรรษที 15 จึงมีส่วนผสมภายนอกเป็นรูปศิลปะแบบโรมันเนสก์และภายในตกแต่แบบโกธิคมีภาพเขียนสีขณะโบกปูนที่เรียกว่า Fresco ของที่นี่มีความสวยงามมากทีเดียว เดินสู่ใจกลางเมืองที่ย่านจัตุรัส Piazza Duomo, Piazza Cisterna และถนนร้านค้า Via San Giovanni

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองฟลอเร้นซ์ (FLORENCE) ต้นกำเนิดของศิลปะแบบเรอแนซองส์ (Renaissance) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอาร์โน โดยยุคทองของเมืองฟลอเรนซ์อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-18 จากการครอบครองและปกครองโดยพ่อค้าวาณิชแห่งตระกูลเมดิซี่ที่ทรงอำนาจมากในแคว้นทัสคานี่

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AMBASCIATORI หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 4 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ฟลอเร้นซ์ – ปิซ่า – ลา สเปเซีย

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินเที่ยวเมืองเก่าฟลอเร้นซ์ มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1982 ชมโบสถ์ซานตา มาเรีย เดล ฟิออเร่ (Santa Maria del Fiore) หรือที่เรียกว่า “ดูโอโม่” (Duomo) ซึ่งเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยหินอ่อน 3 สี คือ สีขาว สีเขียว และสีแดง โดยหินอ่อนสีขาวมาจากเมืองคาร์ราร่า, หินอ่อนสีเขียวมาจากเมืองพราโต้ และหินอ่อนสีแดงมาจากเมืองมาเรมม่า ชมหอระฆัง (Campanile) ที่สูงตระหง่านเคียงข้างวิหาร และหอทำพิธีศีลจุ่ม (Baptistery) หินอ่อนสามสีทรงแปดเหลี่ยมที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม โดยเฉพาะบานประตูสำริดที่ตีเป็นรูปนูนสูงและนูนต่ำจากแผ่นสำริดแผ่นเรียบ บานที่อยู่ทางทิศใต้ทำโดย Andrea Pisano และบานที่อยู่ทางทิศตะวันออกประจันหน้ากับประตูมหาวิหาร ทำโดยฝีมือของประติมากรเอก Lorenzo Ghilberti ซึ่งบานประตูของ Ghilberti เมื่อไมเคิลแอนเจโลได้มาเห็นถึงกับเอ่ยว่า “ช่างงดงามมาก ฤานี่เป็นประตูแห่งสวรรค์แท้จริง The Gates of Paradise” เดินมาชมสะพานเก่า Ponte Vecchio ที่เป็นสะพานเก่าเพียงสะพานเดียวที่ทอดข้ามแม่น้ำ Arno ในฟลอเรนซ์ที่ไม่ถูกระเบิดทำลายโดยกองทัพนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วนำเดินต่อเพื่อชมจัตุรัสซิญญอเรีย (Piazza Signoria) ลานกว้างที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระราชวังเวคคิโอที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ด้านหน้ามีประติมากรรมจำลองรูปเดวิด เทพเนปจูน และเทพอพอลโล รวมทั้งอนุสาวรีย์ของโคสิโม่ที่ 1 แห่งฟลอเร้นซ์ ด้านข้างมีประติมากรรมสำริดรูปเพอร์ซีอุสถือหัวนางเมดูซ่า

จากนั้นเชิญตามอัธยาศัยในการเดินชมเมือง ถ่ายรูปหรือช้อปปิ้งในเมืองที่นักท่องเที่ยวจะชื่นชอบในการเดินเป็นอย่างมาก ถือเป็นเมืองแห่งพิพิธภัณฑ์ ทั้งในอาคารและกลางแจ้ง เพื่อให้ท่านได้มีเวลาสัมผัสกับบรรยากาศของถนนคนเดิน เชิญใช้เวลาสัมผัสกับเมืองศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เมืองที่ให้กำเนิดศิลปะผสมที่กลายมาเป็น Renaissance ที่ว่าเป็นจุดสุดยอดแห่งศิลปะคลาสิค แม้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเมืองที่สร้างงานศิลปะที่น่าสนใจมาอย่างต่อเนื่อง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำขึ้นสู่จัตุรัสเปียซซาเล่มิเคแลนเจโล่ (Piazzale Michelangelo) ซึ่งนามนี้ตั้งเพื่อเป็นเกียรติ ศิลปินเอกแห่งยุคไมเคิลแอนเจโล บูอานาร็อตติ บนจัตุรัสมีรูปหล่อจำลองของเดวิด กษัตริย์ อิสราเอลผู้ปราบยักษ์แห่ง Philistine ยืนตระหง่านกลางลาน ที่จัตุรัสแห่งนี้เป็นจุดชมวิวนคร ฟลอเรนซ์ได้กว้างไกลและสวยที่สุดเลยทีเดียว นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองปิซ่า (PISA) ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองชายฝั่งทะเล และเป็นเมืองท่าสำคัญอย่างยิ่งในสมัยโรมัน ช่วงที่เมืองปิซ่ารุ่งเรืองที่สุดอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 9 กลายเป็นรัฐที่ใหญ่ด้านการเดินเรือ คู่แข่งของเมืองเจนัว และเวนีซ นำชมจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1987 หรือเรียกว่า จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซา (Piazza del Duomo) ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลัก 4 อย่าง ได้แก่ มหาวิหารปิซา (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) และ สุสาน (Camposanto) เชิญถ่ายรูปกับหอเอน สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางที่นักวิทยาศาสตร์กาลิเลโอใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้ำหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองลา สเปเซีย (LA SPEZIA) ในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัว และเมืองปิซ่าบนทะเลลิกูเรีย และเป็นหน่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและการทหาร แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH LA SPEZIA หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

ค่ำ

อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 5 วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร – ลา สเปเซีย

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินสู่สถานีรถไฟ Levanto (ระยะทางประมาณ 55 กม.) นำโดยสารรถไฟเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ Cinque Terre National Park เพื่อเที่ยวชมหมู่บ้านเล็กๆ 5 หมู่บ้านที่เรียกรวมกันว่า ชิงเกว่ แตร์เร Cinque Terre มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1997 ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ซึ่งมีความหมายว่า ห้าดินแดน (Five Lands) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ มอนเตรอสโซ อัล มาเร Monterosso al Mare, เวร์นาซซา Vernazza, คอร์นีเลีย Corniglia, มานาโรลา Manarola และ ริโอมัจจิออเร่ Riomaggiore โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ Cinque Terre เป็นชายฝั่งหินและหน้าผาสูงมีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร มีหมู่บ้านเล็ก ๆ และฟาร์มองุ่นที่ใช้ทำไวน์กระจายอยู่ทั่วไป สำหรับชาวอิตาเลียนเองแล้ว ถือว่าเป็นสถานทีท่องเที่ยวลือชื่อที่ทุกคนพากันใฝ่ฝันจะไปเยือน เพราะสภาพภูมิประเทศที่เป็นไหล่เขาริมทะเล และเมืองริมชายฝั่งเล็กๆ ที่ประกอบไปด้วยตึกรามบ้านช่องแบบโบราณ นำเดินชมหมู่บ้านมอนเตรอสโซ อัล มาเร Monterosso al Mare และหมู่บ้านเวร์นาซซา Vernazza

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินชมหมู่บ้านมานาโรลา Manarola จากนั้นเดินเล่นตามทางเดิน Via del’Amore หรือทางแห่งรัก ซึ่งเป็นทางเดินเลียบริมชายฝั่งทะเลระหว่างหมู่บ้านมานาโรล่า Manarola กับหมู่บ้านริโอมัจจิออเร่ Riomaggiore ระยะทางประมาณ 2 กม. ทางเดินนี้ถือเป็นเส้นทางสุดโรแมนติก ตลอดสองข้างทางเป็นทางเดินราดยางเพื่อความสะดวกในการเดิน ในบางจุดก็จะมีบรรดาหนุ่มสาวพากันเอาแม่กุญแจเขียนชื่อของทั้งคู่มาคล้องไว้ เหมือนเป็นโซ่คล้องใจให้ทั้งคู่คงรักกันไปอีกนานแสนนาน นำท่านล่องเรือจากหมู่บ้าน Manarola สู่ท่าเรือหมู่บ้าน Portovenere ท่านได้จะชมทัศนียภาพของหมู่บ้านริมชายฝั่งทะเลที่มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นไหล่เขาริมทะเล และตึกรามบ้านช่องแบบโบราณ เชิญเดินเล่นที่หมู่บ้าน Portovenere และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)


ทัวร์วันที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 ลา สเปเซีย – เกาะเวนีซ – เวนีซ เมสเตร้

เช้่า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เขตเวนีซ เมสเตร้ (Venice Mestre) ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก เมือง ท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้ คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง โดย เมืองเวนีซนั้นเป็นเมืองหลวงของแคว้นเวเนโต (Veneto) ซึ่งเป็น 1 ใน 20 แคว้นที่ตั้งอยู่ทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี และยังเป็นแคว้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางสู่ท่าเรือ Tronchetto นำท่านล่องเรือยนต์เข้าสู่เกาะเวนีซ (VENICE ISLAND) ดินแดนแสนโรแมนติค สมญานาม "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1987 โดยตัวเมืองถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะขนาดเล็กประมาณ 118 เกาะเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย (Venetian Lagoon) ทะเลสาบน้ำเค็มนี้ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งระหว่างปากแม่น้ำโปกับแม่น้ำพลาวิ (Po and the Piave Rivers) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก นำเดินชมเกาะเวนีซ เมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถ่ายรูปกับสะพานสะอื้น (Bridge of Sighs) สะพานเก่าแก่ที่เชื่อมต่อระหว่างวังดูคาเลกับคุกเก่า เป็นเส้นทางเดินของ นักโทษเข้าสู่คุกคุมขัง ออกแบบโดย Antoni Contino ในปีค.ศ.1602 สร้างมาจากหินปูนสีขาว มีช่องหน้าต่างให้มองออกมาได้ เพื่อให้นักโทษได้ชมความสวยงามของท้องฟ้าและทะเลแห่ง เวนีซเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต

เนื่องมาจากนักโทษจะได้ถอนหายใจเป็นครั้งสุดท้ายในระหว่างที่ เดินผ่านช่องหน้าต่างของสะพานแห่งนี้นั่นเอง จากนั้นนำถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) ที่จักรพรรดินโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” กลางจัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม และมหาวิหารซานมาร์โค (San Marco Basilica) เป็นมหาวิหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองเวนีซ และยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของมหา วิหารที่สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญมาร์ค (St.Mark) นักบุญผู้อุปถัมภ์เมืองเวนีซ จุดเด่นอยู่ที่การมีโดมถึง 5 โดม ได้รับการตกแต่งด้วย ศิลปะที่แตกต่างกัน ด้านหน้าประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญมาร์ค และรูปปั้นม้าบรอนซ์ 4 ตัว ใกล้ๆ กันเป็นหอระฆังซานมาร์โก (St.Marks Campanile) หนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงและ เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดของเมืองเวนีซ มีความสูงประมาณ 98.6 เมตร ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวที่ สำคัญของเมืองเวนีซ ถ่ายรูปกับปาลาซโซ ดูคาเล่ (Palazzo Ducale) หรือพระราชวังดอจ (Doges Palace) สร้างขึ้นในแบบเวนีเชี่ยนโกธิค (Venetian Gothic style) ถูกใช้เป็นสถานที่ พำนักของเจ้าผู้ครองเมืองเวนีซ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ จากนั้นนำเดินชมสะพานริอัลโต (Rialto) เดิมทีเป็นสะพานไม้ และสร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 หลังจากที่พังทลายลง สะพานหินก็ถูกสร้างขึ้นทดแทน และเป็นสะพานข้ามคลอง Grand Canal เพียงแห่งเดียวจนถึงปี ค.ศ.1854 จนกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และค้าขายแลกเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของเวนีซ

ถึงเวลานัดหมาย นำเดินทางโดยเรือยนต์กลับสู่ฝั่งเวนีซ เมสเตร้ แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH LAGUNA PALACE หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 7 วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 เวนีซ เมสเตร้ – เวโรน่า – มิลาน – โคโม่

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองเวโรน่า (VERONA) มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.2000 ต้นกำเนิดของวรรณกรรมชื่อก้องโลก “โรมิโอแอนด์จูเลียต” ผลงานของวิลเลียม เชกสเปียร์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอดิเจ (Adige River) โดยเมืองเก่าเวโรน่าสร้างขึ้นในช่วง 100 ปี ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกปกครอง โดยตระกูล Scaliger ในช่วงคริสตศตวรรษที่ 13-14 และตก อยู่ภายใต้อิทธิพลของนครเวนีซในช่วงคริสตศตวรรษที่ 15-18 ถ่ายรูปกับสนามกีฬาสมัยโรมันแห่งเมืองเวโรน่า (The Arena หรือ The Amphitheatre) ซึ่ง มีขนาดใหญ่ติด 1 ใน 3 ของ Amphitheatre ในอิตาลี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัส Piazza Bra ซึ่งเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเวโรนา แล้วนำเดินไปตามถนน Via Mazzini ซึ่งเป็นถนนคน เดินที่มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ถ่ายรูปที่จัตุรัส Piazza Erbe เป็นจัตุรัสที่สำคัญของ เมือง ซึ่งเปรียบเสมือน Roman Forum ในโรม ที่นี่เป็นตลาดนัดขายผักและผลไม้ และเป็นศูนย์ รวมของอาคารเก่าแก่มากมาย รวมทั้งงานศิลปะภาพวาดโบราณบนตัวอาคาร และมีเสาหินแห่ง คริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่มีรูปแกะสลักสิงโตแห่งเซนต์มาร์คตั้งโดดเด่น จากนั้นนำชมบ้านเลขที่ 23 ถนน Via Cappello ที่เชื่อกันว่าเป็นบ้านจูเลียต (Casa di Giulietta) บ้านหลังนี้สร้างขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ พร้อมชมระเบียงตามเนื้อเรื่องในโรมิโอกับ จูเลียต ถ่ายรูปคู่กันกับรูปหล่อสำริดนางเอกสาวทรงสะคราญสุดที่รักของโรมิโอ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่นครมิลาน Milan เมืองเอกของอิตาลีทางภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางทางการเงิน เศรษฐกิจ และศูนย์กลางด้านแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลี เชิญถ่ายรูปกับจัตุรัสสวย ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม Piazza del Duomo ที่อยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิหาร เป็นศูนย์กลางและแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย ชมพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าวิกเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 กษัตริย์องค์แรกของอิตาลีหลังการรวมชาติเมื่อปีค.ศ.1860 ชมโบสถ์หลวงแห่งมิลาน Duomo ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาสร้างนานเกือบ 500 ปี ตั้งแต่ปีค.ศ.1386 ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด มีการตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะประติมากรรมที่แกะสลักจากหินอ่อนสีขาวที่ได้ตกแต่งไว้ทั่วโบสถ์ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่น และเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมภายในกัลเลเรียวิตโตรีโอ เอมานูเอล ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่หรูหราอลังการแห่งเมืองมิลาน ภายในเป็นโดมแก้ว มีห้างร้านต่างๆ มากมาย เช่น หลุยส์ วิตตอง, กุชชี่, ปราด้า เป็นต้น นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองโคโม่ Como ริมทะเลสาบโคโม่ ทางตอนเหนือของอิตาลี ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเจมส์ บอนด์ 007 ตอน Casino Royale ถือว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่อันดับสามของอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า บิวตี้ควีน หรือราชินีผู้สง่างาม เป็นทะเลสาบสีเทอ ควอยซ์ ตัดกับเทือกเขาแอลป์อันเป็นฉากหลัง นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CRUISE หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 8 วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 โคโม่ – มัลเพ็นซ่า – โดฮา

** โคโม่ - มัลเพ็นซ่า ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเที่ยวชมย่านเมืองเก่าโคโม่ และโบสถ์ Duomo โดยมี Broletto เป็นโครงสร้างที่อยู่ติดกับโบสถ์ Duomo ซึ่งในอดีตใช้เป็นสถานที่ประชุมคณะผู้ปกครองเมือง ชมแนวกำแพงเมืองและหอคอยจากยุคกลาง (Medieval Wall) ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ชมโรงละคร Teatro Sociale ที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับการแสดง เช่น โอเปร่า บัลเลท์ ฯลฯ ชมพระราชวังของบิชอปประจำเมือง (Bishop’s Palace) ที่สร้างสไตล์โรมันเนสค์ในศตวรรษที่ 11 โดย Bishop Alberico จากนั้นเชิญอิสระตามอัธยาศัยในย่านถนนคนเดิน หรือถนนช้อปปิ้ง Via Vittorio Emanuele II หรือเดินเล่นริมทะเลสาบแสนโรแมนติก จนทำให้กษัตริย์สมัยก่อนไปสร้างพระราชวังฤดูร้อนไว้ประทับ และวังสวยงามเหล่านั้นก็ยังรักษาสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งวิลล่าของชนชั้นสูงขุนนางเศรษฐีสมัยก่อนที่หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก เช่น วิลล่า ดูคาเล วิลล่า ปัลลาวิชิโน เป็นต้น

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่สนามบินมัลเพ็นซ่า

16.50 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 128 (ใช้เวลาบิน 6.00 ชั่วโมง)

23.50 น.

ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน


ทัวร์วันที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 โดฮา – สุวรรณภูมิ

02.10 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836 (ใช้เวลาบิน 6.30 ชั่วโมง)

12.40 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                    96,000.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ   89,000.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ   89,000.- บาท มีเตียงเสริม

                             พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                                    16,000.- บาท

                                     

กำหนดการเดินทาง           วันที่ 8-16 เมษายน 2560

 

อัตรานี้รวม    – ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ของสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร

                   - ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ                             น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเช็งเก้น (ยื่นที่สถานทูตอิตาลี)

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม

- ค่าภาษีเมือง (City Tax) ที่ต้องจ่ายเมื่อเข้าเช็คอินโรงแรม

                   - ค่ายานพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

                   - ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

                    - ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง    (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด               ท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละ              ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม          - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

                   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่า              น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทาง                             สายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

                   - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

หมายเหตุ     1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

                   3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                   4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                   5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บ  หากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่าน  ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้   เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ หรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

          บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

          ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

    หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

    กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338 หรืออีเมล operation.sawasdeeholidays@gmail.com หรืออีเมล sales.sawasdeeholidays@gmail.com หรือ LINE ID : saleswd

 

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า   

    เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด 3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

 

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว    ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

 

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

 

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 

8. กรณีท่านเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

 

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjน โรงแรม บัตรโดยสารรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

 

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอิตาลี (เช็งเก้น)

ใช้เวลาดำเนินการอย่างต่ำ 15 วันทำการ และทุกท่านต้องไปสแกนลายนิ้วมือ

ตามวันและเวลาที่กำหนด ที่สำนักงาน VFS อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม

 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 3 หน้า กรณีมีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้านี้ กรุณาแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (รูปสี พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) (ไม่เกิน 6 เดือน)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (สำหรับผู้มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์) / สำเนาสูติบัตร 1 ใบ (สำหรับเด็ก/เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แม้ว่าจะมีบัตรประชาชนแล้วก็ตาม)

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งเบอร์บ้าน และเบอร์มือถือ

4. สำเนาทะเบียนสมรส กรณีใช้คำนำหน้าว่า นาง (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

5. หลักฐานการทำงาน (ห้ามเกิน 30 วันนับจากวันกำหนดยื่นวีซ่า)

          5.1 กรณีเป็นลูกจ้าง  ใช้หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ และฉบับ

              จริงเท่านั้น)   โดยต้องใช้หัวจดหมายของบริษัทเท่านั้น       และมีตราประทับรับรองจากบริษัทหรือ

               หน่วยงานต่างๆ โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้

               ลาพัก

          5.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)    หรือสำเนาการจด

               ทะเบียนบริษัท (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน   พร้อมตราประทับ

               ของบริษัทฯ

          5.3 กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนา

               บัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด

          5.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ฉบับจริง) พร้อมประทับตรา

               จากทางโรงเรียน    หรือกรณีเป็นเด็กเล็ก ใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัว

               นักเรียน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

          5.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

          5.6 กรณีทำอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือทำอาชีพอิสระ   ต้อง           พิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

6. หลักฐานการเงิน ** ทางสถานทูตอิตาลี เข้มงวดมากเรื่องหลักฐานการเงิน **

          6.1 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร 1 ใบ (Bank Certificate)   โดยต้องพิมพ์เป็นภาษา              อังกฤษ ระบุ To whom it may concern  (ต้องทำล่วงหน้าก่อนวันกำหนดยื่นวีซ่า ไม่เกิน

                 15 วันเท่านั้น) ควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ และมีเงินหมุนเวียนที่คงเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่าเลข 6 หลัก

                (ควรนำสำเนาหนังสือเดินทางไปด้วย เพื่อให้ธนาคารพิมพ์ชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับที่ระบุใน

                 หนังสือเดินทาง)   พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเล่มเดียวกันย้อนหลัง 6 เดือน      (ต้องปรับ

                 ยอดเงินฝากไม่เกิน 7 วันก่อนวันกำหนดยื่นวีซ่า แล้วจึงถ่ายสำเนา 1 ชุด)

         6.2 ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

              - จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

              - หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามี

               ภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรส และไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคล            ในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

              - หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารที่จะยื่นวีซ่าของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

7. หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

          7.1 เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง        จะต้องทำ

               หนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตร

               ประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

          7.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย        ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตร

               เดินทางไปกับผู้อื่น    พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4)

               พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

 

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

 

Recommend

สแกนดิเนเวีย 9 วัน

สแกนดิเนเวีย 9 วัน

สวีเดน – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก

สต๊อกโฮล์ม - เบอร์เก้น - ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติค - ไมร์ดาล ฟลอม - ล่องเรือชมซอจ์นฟยอร์ด - กุดวานเก้น - ออสโล - อัลต้า - นอร์ทเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน พร้อมรับประกาศนียบัตรเยือนนอร์ทเคป และจิบแชมเปญ - ออสโล - เรือสำราญ DFDS แบบ SEA VIEW - โคเปนฮาเก้นสัมผัสเสน่ห์ทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

บินตรงไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG) (สะสมไมล์ได้ 50%)

บินภายในยูโรโซน 3 เที่ยวบิน ไม่ต้องนั่งรถเหนื่อย

ที่พักสบายๆ ในโรงแรมระดับมาตรฐาน

เดินทาง : 02/07/2017 - 10/07/2017

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

นำเที่ยวมิติใหม่ ประหยัดและได้อรรถรสพร้อมความสนุกสนาน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน 

Scenic Adventure with Swiss Travel Pass

บินตรงโดยสายการบินไทย TG

เที่ยวสะดวกสบาย มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป

ไร้กังวลเรื่องกระเป๋าเดินทาง

ในเส้นทางที่เตรียมการอย่างดี ไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างที่คิด

ที่ยวไปกับระบบรถไฟที่สะดวกสบายที่สุดของโลก 
สู่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์

รวมเที่ยวน้ำตก ล่องเรือทะเลสาบ ขึ้นเขา

เดินทาง 18-26 มิถุนายน 2560

เดินทาง : 18/06/2017 - 26/03/2017

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

นำเที่ยวมิติใหม่ ประหยัดและได้อรรถรสพร้อมความสนุกสนาน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน 

Scenic Adventure with Swiss Travel Pass

บินตรงโดยการบินไทย TG

**โปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาจากเดิม 5,000 บาท !!**

เที่ยวสะดวกสบาย มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป

ไร้กังวลเรื่องกระเป๋าเดินทาง

ในเส้นทางที่เตรียมการอย่างดี ไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างที่คิด

ที่ยวไปกับระบบรถไฟที่สะดวกสบายที่สุดของโลก

สู่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์

รวมเที่ยวน้ำตก ล่องเรือทะเลสาบ ขึ้นเขา

เดินทาง : 28/05/2017 - 05/06/2017

ไฮไลท์ อิหร่าน 6 วัน

ไฮไลท์ อิหร่าน 6 วัน

เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-คาชาน


กำหนดวันเดินทาง : 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2560

ราคา/ท่าน : 59,900 บาท


Back to Top