Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > นำเที่ยวโรมาเนีย – บัลแกเรีย 8 วัน

นำเที่ยวโรมาเนีย – บัลแกเรีย 8 วัน

รายละเอียด

บูคาเรสต์ – เหมืองเกลือสลานิค – ซีนาย่า 

– บราน - บราซอฟ – ซีบิว 

– บูคาเรสต์ – เวลิโก้ ทาร์โนโว - 

โซเฟีย – อารามเซนต์จอห์นแห่งรีลา 

– โบสถ์โบยาน่า

บินไฟลท์กลางวัน พักโรงแรม 1 คืนก่อนเที่ยว


กำหนดการเดินทาง

วันที่ 8-15 เมษายน  , 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2560

ราคา  79,000.-

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 สุวรรณภูมิ – โดฮา – บูคาเรสต์

06.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ ประตู 7 แถว P พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

09.05 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 831 (ใช้เวลาบิน 7.10 ชั่วโมง)

12.15 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

15.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงบูคาเรสต์ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 219 (ใช้เวลาบิน 6.05 ชั่วโมง)

19.55 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ถึงสนามบิน Henri Coanda (OTP) กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ANGELO BY VIENNA HOUSE หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 บูคาเรสต์ – เหมืองเกลือสลานิค – ซีนาย่า

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองสลานิค (SLANIC) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงบูคาเรสต์ (ระยะทาง 94 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) นำเข้าชมเหมืองเกลือสลานิค (Slanic Prahova Saltmine) แหล่งผลิตเกลือขนาดใหญ่แห่ง ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เพราะเกลือเป็นสิ่งสำคัญในการถนอมอาหาร ตั้งแต่ยุคโบราณ หรือที่เรียกว่าทองคำขาว เหมืองเกลือแห่งนี้ สันนิษฐานว่าเมื่อหลายหมื่นปีก่อน บริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน ทำให้ใต้ดินในถ้ำมีเกลือตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก เหมืองเกลือแห่ง นี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินถึง 210 เมตร ผนังทั้งสี่ด้านเป็นหินเกลือที่เกิดจากการเกาะกันของเกลือ กลายเป็นเกลือที่งอกและย้อยในถ้ำอย่างสวยงาม เหมือนหินงอกหินย้อยตามถ้ำหินปูนทั่วไป ปัจจุบัน เหมืองเกลือแห่งนี้ยังเปิดให้บริการในลักษณะเป็นธรรมชาติบำบัด เพราะอากาศภายใน เหมืองมีไอละอองของน้ำเกลือ ที่เชื่อกันว่าสามารถช่วยบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการทางปอด เช่น หอบ หืดได้

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองซีนาย่า (SINAIA) ซึ่งอยู่ในใจกลางหุบเขาพราโฮว่า และมีสมญานามว่า ไข่มุกแห่งเทือกเขาคาร์เปเทียน (ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) นำเข้าชมปราสาทเปเลส (Peles castle) ที่ล้อมรอบด้วยป่าสนหนาทึบบนเนินเขา ซึ่งสร้างขึ้น โดยพระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนียในช่วงปีค.ศ.1875-1883 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระ ราชวงศ์ในช่วงฤดูร้อน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมนี จึงทำให้ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นใน สไตล์เยอรมนี-นีโอเรอเนสซองส์ และได้ชื่อว่าเป็นปราสาทที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป ชมห้องโถงที่ตกแต่งอย่างหรูหราสวยงามด้วยงานไม้แกะสลักนูนต่ำ และประติมากรรมแกะสลักหิน อ่อน ชมห้องเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ และชุดเกราะอัศวินที่หาชมได้ยากยิ่ง ภายในสวนด้านหน้า ปราสาท มีรูปปั้นของพระเจ้าคาโรลที่ 1 และรูปปั้นของพระนางอลิซาเบธ

นำเข้าชมอารามซีนาย่า (Sinaia Monastery) ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1695 โดยเจ้าชาย Mikhail Cantacuzino เป็นอารามในศาสนาคริสต์นิกายโรมาเนียนออร์ธอดอกซ์ ต่อมามีการสร้างอาราม หลังใหม่เพิ่มเติมขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยทำลวดลายเส้นสีเขียว 3 แถบคาดผนังรอบอาคาร ตามแนวนอน แสดงถึง พระตรีเอกภาพ (Holy Trinity) และแสดงถึง ความเป็นเอกภาพของ 3 แคว้น คือ แคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นวัลลาเชีย และแคว้นโมลดาเวีย ชมภาพเขียนที่ประดับด้วย โมเสคสีทองในสไตล์นีโอ-ไบแซนไทน์ เช่น ภาพของพระเจ้าคาโรลที่ 1, ภาพพระราชินีอลิเซเบธ , ภาพเจ้าชาย Mikhail Cantacuzino

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CARPETHIA หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 3 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ซีนาย่า – บราน – บราซอฟ – ซีบิว

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองบราน (BRAN) เมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกเมืองหนึ่งของโรมาเนีย ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของแวมไพร์ (Vampire) หรือผีดิบดูดเลือด (ระยะทาง 52 กม. ใช้เวลา ประมาณ 1 ชม.) นำเข้าชมปราสาทบราน (Bran Castle) หรือปราสาทแดร็กคูล่า ซึ่งที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ชมห้องต่างๆ ที่เชื่อกันว่าเคยเป็นที่พักของท่านเคาน์แดร็กคูล่าในอดีต ชมห้องแสดงอาวุธโบราณ และตู้โบราณอายุหลายร้อยปีที่แกะสลักลวดลายงดงาม โดยเป็นปราสาทที่ใช้เป็นพื้นนิยายเรื่อง แดร็กคูล่า (Dracula) ของนักเขียนชาวไอริช ชื่อ บราม สโตเกอร์ ซึ่งที่แท้จริงก็คือ เจ้าชายวแลด เทเปส วีรบุรุษในยุคกลางที่ได้ทำการต่อสู้กับพวกเติร์กอย่างกล้าหาญในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองบราซอฟ (BRASOV) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของโรมาเนีย เนื่องจากเต็มไปด้วยป้อมปราสาทมากมาย ป่าไม้ ภูเขา และหมู่บ้านต่างๆ ที่สร้างขึ้นในยุคกลาง (ระยะทาง 28 กม. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเข้าชมโบสถ์ดำ (Black Church) ที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ในสไตล์ ศิลปะโกธิค ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์สไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ เดิมเป็น โบสถ์ในนิกายโรมันคาทอลิก ต่อมาเปลี่ยนเป็นนิกายลูเธอรัน การที่ได้ชื่อว่าโบสถ์ดำ ก็เนื่องจาก ไฟไหม้โบสถ์ในปีค.ศ.1689 ทำให้ควันไฟเกาะผนังโบสถ์จนดำ ภายในโบสถ์มีออร์แกนเก่าแก่ที่ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1839 มีท่อทั้งหมด 4,000 ท่อ ส่วนบนหอระฆังก็มีระฆังใหญ่หนัก 7 ตันที่ถือว่า เป็นระฆังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย ภายในโบสถ์มีรูปวาดของมาร์ติน ลูเธอร์ ผู้เริ่มต้น ต่อต้านนิกายโรมันคาทอลิก จนแยกตัวออกมาเป็นนิกายโปรแตสแตนท์ และนิกายลูเธอรัน ชม ภาพเขียนสีบนปูนเปียก (fresco) เป็นภาพพระแม่มารีกำลังอุ้มพระเยซูตอนเด็ก (Madonna and child) ที่รอดจากการทำลายของกลุ่มที่นับถือนิกายลูเธอรัน ชมถนนเชือก หรือถนนสฟอริ (Sforii Strada) ถนนที่แคบที่สุดในโรมาเนีย และได้ชื่อว่าแคบ ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งมีความยาว 80 เมตร และกว้างเพียง 1.30 ม. เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นชมเมืองในย่านจัตุรัส the Council Square หรือ Piata Sfatului ที่เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองหลังเก่า รายล้อมด้วยอาคารสไตล์เรอเนสซองส์ หลากหลายสีสันสวยงาม รวมทั้งเป็นถนนคนเดินที่มีร้านค้ามากมาย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองซีบิว (SIBIU) เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย และเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของโรมาเนีย เมืองนี้ได้รับยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปคู่กับลักเซมเบิร์ก ในปีค.ศ.2007 อีกด้วย นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 4 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ซีบิว – บูคาเรสต์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินชมย่านเขตเมืองเก่าที่ตั้งอยู่บนบนฝั่งขวาของแม่น้ำ Cibin ซึ่งเป็นเมืองยุคกลางที่อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน ทั้งแบบโรมาเนี่ยน ฮังกาเรี่ยน และเยอรมนีแซกซอน ซึ่งสิ่งที่สังเกตุได้ง่ายๆ คือ อาคารบ้านเรือนที่สร้างแบบสองชั้นมีหลังคาสูง และหน้าต่างบนหลังคาที่เรียกว่าดวงตาแห่งเมือง มีทั้งตาเดียว, 2 ตา และ 3 ตา ชมจัตุรัสมาเร (Piata Mare) ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (Sibiu city hall), พระราชวัง Brukenthal ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคที่สำคัญที่สุดของเมือง สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1777-1787, โบสถ์โรมันคาทอลิคที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 และหอคอย the Council Tower ซึ่งเคยใช้เป็นศาลาว่าการเมืองหลังเก่า, โบสถ์ Evangelist ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ในสไตล์โกธิค, สะพานโกหก (Liar’s bridge) ซึ่งคนในสมัยก่อนเชื่อว่าหากพูดโกหก สะพานแห่งนี้จะทรุดตัวลง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงบูคาเรสต์ เมืองหลวงของประเทศโรมาเนียที่ได้ชื่อว่ามีความงาม ตามธรรมชาติมากที่สุดในยุโรปตะวันออก เนื่องจากภูมิประเทศ 1 ใน 3 เป็นเทือกเขาคาร์เปเทียน ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 5 วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 บูคาเรสต์ – เวลิโก้ ทาร์โนโว

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเที่ยวชมตัวเมืองบูคาเรสต์ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเขาคาร์เปเทียน และแม่น้ำดานู้บ บูคาเรสต์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้สมญานามเป็นที่รู้จักกันทั่วยุโรปว่า “ปารีสน้อย” ผ่านชมประตูชัยแห่งบูคาเรสต์ ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส เข้าสู่ถนนแห่งชัยชนะ (Calea Victoriea) ที่สองฟากฝั่งถนนรายล้อมไปด้วยอาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ มากมาย นำชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square) ที่อยู่ด้านหน้าของอดีตพระราชวัง หลวง และอดีตหอสมุดแห่งชาติ โดยมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคาโรลที่ 1 อยู่ด้านหน้า, ชมอนุสรณ์สถาน The Memorial of Rebirth ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ ปฏิวัติโรมาเนียในปีค.ศ.1989, อาคารโรมาเนียน แอนทีนีอัม (Romanian Atheneum) หรือ คอนเสิร์ตฮอลล์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิหารโบราณแบบโรมัน

นำเข้าชมอาคารรัฐสภา (Palace of Parliament) อดีตทำเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตมโหฬารของอดีตประธานาธิบดีนิโคไล เชาเชสคู และนางเอลินา ภริยาผู้อยากมีชีวิตหรูหรา ได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา สร้างแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนีย ทั้งโครงสร้าง และการตกแต่ง ทั้งภายนอกและภายในอาคาร แต่ละห้องตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา โดยเฉพาะห้องแกรนด์บอลลูมที่ได้มีการตกแต่งโคมไฟประดับโบฮีเมียนที่หนักถึง 5 ตัน ปูพื้นด้วยพรมเปอร์เซียผืนใหญ่

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติโรมาเนีย (National Museum of Romanian History) ชมเสาทราจัน (Trajan’s column) ที่จำลองแบบและภาพสลักมาจากเสาทราจันแห่ง โรมันฟอรั่มในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งมีภาพสลักที่เกี่ยวข้องกับประเทศโรมาเนีย นั่นคือ ภาพ สลักการทำสงครามระหว่างจักรพรรดิทราจันแห่งอาณาจักรโรมันกับพระเจ้าเดเซบาลัสแห่งดาเชีย ในปีค.ศ.106 แล้วนำชมห้องเก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์โรมาเนียในสมัยก่อน ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎ เพชรของพระเจ้าคาโรลที่ 1 และพระราชินีเอลิซาเบธ, เครื่องประดับเพชร และอัญมณีล้ำค่าต่างๆ ตลอดจนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง Giurgiu ของโรมาเนีย เพื่อข้ามแม่น้ำดานู้บที่เป็นพรมแดนระหว่าง โรมาเนียกับบัลแกเรีย สู่เมือง Ruse ของบัลแกเรีย (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) แวะพักเปลี่ยนอิริยาบถที่จุดแวะพักฝั่งโรมาเนีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า-ออกเมืองระหว่างโรมาเนียและบัลแกเรีย นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองเวลิโก้ ทาร์โนโว (VELIKO TARNOVO) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวง ของบัลแกเรียในช่วงปีค.ศ.1185-1393 (ระยะทาง 107 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) นำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับป้อมปราการ Tsarevets ที่บริเวณจัตุรัส Asen II พร้อมชมความ สวยงามของเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ และอยู่ท่ามกลางหุบเขา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทำเลภูมิศาสตร์ที่ ดีเยี่ยม

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึกในย่านถนนซาโมวอดสก้า (Samovodska) เช่น น้ำหอมและสบู่กลิ่นดอกกุหลาบ ครีมบำรุงผิว ผ้าปักลายลูกไม้ เป็นต้น

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม YANTRA GRAND หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 เวลิโก้ ทาร์โนโว – โซเฟีย

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงโซเฟีย (SOFIA) เมืองหลวงของประเทศบัลแกเรีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ เชิงเขาวิโตชาทางด้านตะวันตกของบัลแกเรีย เป็นเมืองศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าทางบกที่ สำคัญของคาบสมุทรบอลข่านอีกด้วย (ระยะทาง 221 กม. ใช้เวลาประมาณ 3.15 ชม.)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเข้าชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ถือเป็นมหาวิหาร คริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับต้นๆ ของภูมิภาคนี้ สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ ที่ 19 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงทหารรัสเซียและบัลแกเรียที่เสียชีวิตในสงครามประกาศอิสรภาพ จากจักรวรรดิออตโตมัน ก่อสร้างในแบบโดม หลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตร ตระการตา ภายในมีบัลลังก์ของกษัตริย์และพระราชินีแห่งบัลแกเรีย รวมทั้งบัลลังก์ของพระสังฆ ราชาแห่งนิกายออร์ธอดอกซ์บัลแกเรียน ใกล้ๆ กันก็คือ โบสถ์เซนต์โซเฟีย (Church of St.Sofia) เป็นโบสถ์สไตล์ไบแซนไทน์ยุคแรกที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 6 และเชื่อว่าสร้างขึ้น ในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน ด้านข้างมีอนุสรณ์สถานรำลึกถึงทหารนิรนามของบัลแกเรียที่เสียชีวิต ในสงครามต่างๆ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์เซนต์โซเฟีย (Saint Sofia Statue) ทำด้วยสำริด มีความ สูง 24 เมตร ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซเฟีย เพราะเซนต์โซเฟียเป็นนักบุญผู้อุปถัมภ์เมือง ผ่านชมอาคารรัฐสภา (National Assembly) ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยมี คำขวัญอยู่เหนือประตูทางเข้าเป็นภาษาบัลแกเรียน แปลว่า รวมกันทำให้เราแข็งแกร่ง (United we are strong หรือ Obedinenieto Pravi Silata) ด้านหน้าอาคารมีพระบรมรูปทรงม้าของ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย ผู้ปลดปล่อยบัลแกเรียจากการยึดครองของจักรวรรดิ ออตโตมัน

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BALKAN หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 7 วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 โซเฟีย – อารามเซนต์จอห์นแห่งรีลา – โบสถ์โบยาน่า – โซเฟีย – โดฮา

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชไปทางทิศใต้ของกรุงโซเฟีย สู่บริเวณเทือกเขารีลา (Rila Mountain) (ระยะทาง 127 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) นำเข้าชมอารามเซนต์จอห์นแห่งรีลา (Monastery of St.Ivan of Rila Mountain) มรดกโลก แห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1983 ซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับ 1,147 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็น อารามที่ใหญ่ที่สุด และสำคัญที่สุดในศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ในประเทศบัลแกเรีย สร้าง ขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10 โดยนักบวช Ivan Rilski ผู้ใช้ชีวิตสันโดษในถ้ำกลางป่า และต่อมา ได้สร้างอารามแห่งนี้ขึ้น รวมทั้งการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในการต่อต้านการปกครองของ จักรวรรดิออตโตมัน ทำให้นิกายออร์ธอดอกซ์แต่งตั้งให้เป็นนักบุญตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ และศพของ นักบุญองค์นี้ก็ฝังอยู่ในอารามรีลาแห่งนี้ด้วย ปัจจุบันถือว่าเป็นนักบุญผู้อุปถัมภ์ประเทศบัลแกเรีย และเป็นนักบุญที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งของชาวคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์บัลแกเรีย นำชมภาพเขียน สีบนปูนเปียก (fresco) บนผนังโดยรอบของอาราม และภาพไอคอนทางศาสนาคริสต์ที่มีคุณค่า มากมาย (ห้ามถ่ายรูป/วีดีโอภายในอาราม)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางกลับสู่กรุงโซเฟีย (ระยะทาง 127 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เพื่อนำเข้าชม โบสถ์โบยาน่า (Boyana Church) มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1979 ประกอบ ด้วยอาคาร 3 หลังที่สร้างเชื่อมติดต่อกัน โดยอาคาร ด้านทิศตะวันออกสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ ศตวรรษที่ 10 และขยายใหญ่ขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 13 ภายในมีภาพเขียนสีบนปูนเปียก (fresco) ที่วาดขึ้นในปีค.ศ.1259 ซึ่งเป็นผลงานที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของศิลปะยุคกลาง เช่น ภาพชีวประวัติของเซนต์นิโคลัส, ภาพกษัตริย์และราชินีแห่งบัลแกเรีย, ภาพพระเยซู และสาวกผู้ เผยแผ่ศาสนาทั้ง 4 องค์, ภาพคู่สามีภรรยา Sebastocrato Kaloyan และ Desislava Kaloyan ผู้อุปถัมภ์ในการสร้างโบสถ์แห่งนี้ ส่วนอาคารหลังที่ 3 สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 (ห้ามถ่ายรูป/วีดีโอภายในโบสถ์)

17.00 น.

นำเดินทางสู่สนามบินโซเฟีย

20.40 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 226 (ใช้เวลาบิน 3.40 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 8 วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 โดฮา – สุวรรณภูมิ

01.20 น.

ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

02.10 น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836 (ใช้เวลาบิน 6.30 ชั่วโมง)

12.40 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                    79,000.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ   72,000.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ   72,000.- บาท มีเตียงเสริม

                             พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                                      9,000.- บาท

กำหนดการเดินทางวันที่ 8-15 เมษายน 2560 / 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2560

 

 

อัตรานี้รวม    – ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ของสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร

                   - ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ                             น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศโรมาเนียและบัลแกเรีย (ยื่นที่สถานทูตโรมาเนีย)

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม

                   - ค่ายานพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

                   - ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

                    - ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง    (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด               ท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละ              ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม          - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

                   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่า              น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด  หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทาง                  สายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

                   - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

หมายเหตุ     1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

                   3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                   4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                   5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บ  หากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่าน  ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้   เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ หรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

          บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

          ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

    หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

    กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338 หรืออีเมล operation.sawasdeeholidays@gmail.com หรืออีเมล sales.sawasdeeholidays@gmail.com หรือ LINE ID : saleswd

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า   

    เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด 3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว    ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

8. กรณีท่านเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjน โรงแรม บัตรโดยสารรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

Recommend

สแกนดิเนเวีย 9 วัน

สแกนดิเนเวีย 9 วัน

สวีเดน – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก

สต๊อกโฮล์ม - เบอร์เก้น - ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติค - ไมร์ดาล ฟลอม - ล่องเรือชมซอจ์นฟยอร์ด - กุดวานเก้น - ออสโล - อัลต้า - นอร์ทเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน พร้อมรับประกาศนียบัตรเยือนนอร์ทเคป และจิบแชมเปญ - ออสโล - เรือสำราญ DFDS แบบ SEA VIEW - โคเปนฮาเก้นสัมผัสเสน่ห์ทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

บินตรงไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG) (สะสมไมล์ได้ 50%)

บินภายในยูโรโซน 3 เที่ยวบิน ไม่ต้องนั่งรถเหนื่อย

ที่พักสบายๆ ในโรงแรมระดับมาตรฐาน

เดินทาง : 02/07/2017 - 10/07/2017

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

นำเที่ยวมิติใหม่ ประหยัดและได้อรรถรสพร้อมความสนุกสนาน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน 

Scenic Adventure with Swiss Travel Pass

บินตรงโดยสายการบินไทย TG

เที่ยวสะดวกสบาย มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป

ไร้กังวลเรื่องกระเป๋าเดินทาง

ในเส้นทางที่เตรียมการอย่างดี ไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างที่คิด

ที่ยวไปกับระบบรถไฟที่สะดวกสบายที่สุดของโลก 
สู่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์

รวมเที่ยวน้ำตก ล่องเรือทะเลสาบ ขึ้นเขา

เดินทาง 18-26 มิถุนายน 2560

เดินทาง : 18/06/2017 - 26/03/2017

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

นำเที่ยวมิติใหม่ ประหยัดและได้อรรถรสพร้อมความสนุกสนาน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน 

Scenic Adventure with Swiss Travel Pass

บินตรงโดยการบินไทย TG

**โปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาจากเดิม 5,000 บาท !!**

เที่ยวสะดวกสบาย มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป

ไร้กังวลเรื่องกระเป๋าเดินทาง

ในเส้นทางที่เตรียมการอย่างดี ไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างที่คิด

ที่ยวไปกับระบบรถไฟที่สะดวกสบายที่สุดของโลก

สู่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์

รวมเที่ยวน้ำตก ล่องเรือทะเลสาบ ขึ้นเขา

เดินทาง : 28/05/2017 - 05/06/2017

ไฮไลท์ อิหร่าน 6 วัน

ไฮไลท์ อิหร่าน 6 วัน

เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-คาชาน


กำหนดวันเดินทาง : 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2560

ราคา/ท่าน : 59,900 บาท


Back to Top