Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > นำเที่ยวยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน

นำเที่ยวยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน

รายละเอียด

ออสเตรีย – เช็ก – สโลวัค – ฮังการี

ฮอลล์สตัทท์ – เซนต์วูล์ฟกัง – เชสกี้ ครุมลอฟ

คาร์โลวี วารี – ปร๊าก – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์

กำหนดการเดินทาง : 

วันที่ 7-14 เมษายน 2560  

ราคา 81,000.-


รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 สุวรรณภูมิ – โดฮา

18.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ ประตู 7 แถว P พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

21.15 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833 (ใช้เวลาบิน 7.10 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 2 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 โดฮา – มิวนิค – ฮอลล์สตัทท์ – เซนต์วูล์ฟกัง

23.45 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

01.25 น.

ออกเดินทางสู่นครมิวนิค โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 059 (ใช้เวลาบิน 6.05 ชั่วโมง)

06.30 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

** สนามบินมิวนิค – ฮอลล์สตัทท์ ระยะทาง 247 กม. ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม. ** ฮอลล์สตัทท์ – เซนต์วูล์ฟกัง ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

เช้า

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่หมู่บ้านฮอลสตัทท์ (HALLSTATT) เมืองมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ ในปีค.ศ.1997 ตั้งอยู่ริมทะเลสาบฮอลล์สตัทท์ หมู่บ้านนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกเซลติค ซึ่งเป็นเผ่าเร่ร่อนในยุโรปก่อนที่อารยธรรมกรีก-โรมันจะรุ่งเรือง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตเกลือที่ถือว่าเป็นสินค้าสำคัญยิ่งในสมัยโบราณที่ใช้ในการถนอมอาหาร

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นชมเมืองเล็กริมทะเลสาบ ที่มีประชากรอาศัยไม่ถึงพันคน โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน ตัวเมืองตั้งอยู่บนพื้นที่แคบๆ ริมทะเลสาบ จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขา เชิญเดินลัดเลาะเลียบ ถนนริมทะเลสาบ ชมจัตุรัสประจำเมืองที่ประดับด้วยน้ำพุกลางลานล้อมรอบด้วยอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม เชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามร้านค้าต่างๆ ที่มีอยู่เป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่ล้วนประดับด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงาม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองเซนต์วูล์ฟกัง (ST.WOLFGANG) ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังริมชายฝั่งทะเลสาบวูล์ฟกังเซ่ (Wolfgangsee) ในเขตซาลซกัมเมอร์กุท (Salzkammergut) โดยมีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับละครเวทีเพลงตลก จึงกลายเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง ชื่อเซนต์วูล์ฟกังนี้มาจากชื่อของนักบุญวูล์ฟกัง ชาวเยอรมัน ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 10 และได้สร้างโบสถ์แห่งแรกขึ้นที่ริมชายฝั่งทะเลสาป ถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากแห่งหนึ่ง

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCALARIA หรือเทียบเท่า เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นชมเมืองที่บ้านเรือนต่างๆ วาดลวดลายสีสันสวยงามบนผนังอาคาร บางหลังตกแต่งระเบียงด้วยกระถางดอกไม้สีสันสดใส ชมจัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมือง และโรงเเรมเก่าแก่เดอะไวท์ฮอร์สที่สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1878 เชิญเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกตามร้านค้าในตัวเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)


ทัวร์วันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เซนต์วูล์ฟกัง – เชสกี้ ครุมลอฟ – คาร์โลวี วารี

** เซนต์วูล์ฟกัง – เชสกี้ ครุมลอฟ ระยะทาง 194 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ** เชสกี้ ครุมลอฟ – คาร์โลวี วารี ระยะทาง 234 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนออสเตรีย-เช็ก สู่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1992 ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและโอบล้อมด้วยแม่น้ำวัลตาว่า บ้านเรือนมีขนาดกะทัดรัดสีขาว ทำให้ได้รับการเรียกขานว่าเป็นเมืองแห่งเทพนิยาย และเป็นไข่มุกแห่งยุคเรอเนสซองส์

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเข้าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 750 ปีอันงดงามด้วยสถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองต์ ที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ถือว่าเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากปราสาทเช็ค นำชมเขตพระราชฐานที่ก่อสร้างอย่างงดงาม รวมทั้งนำชมห้องหับต่าง ๆ ภายในปราสาท อันเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนคร ซึ่งตกแต่งด้วยศิลปอันงดงามทั้งเรอเนสซองส์และบารอค ชมโบสถ์ในปราสาท ห้องเสวย ห้องบรรทม ห้องบอลรูม เป็นต้น จากนั้นนำเดินชมจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งมีศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนสซองส์ที่สร้างตั้งแต่ ปีค.ศ.1580 ในลักษณะเชื่อมอาคารสองอาคารเข้าด้วยกัน และโบสถ์เซนต์วิตุส สไตล์โกธิค สร้างในสมัยผู้ครองเมืองตระกูลโรเซนเบิร์กในศตวรรษที่ 15

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองคาร์โลวี วารี (KARLOVY VARY) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์ และมีแม่น้ำเทปลา (Tepla River) ไหลผ่านตัวเมือง ว่ากันว่าพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ำแร่แห่งนี้ในปีค.ศ.1358 เมื่อครั้งเสด็จฯ ออกล่าสัตว์แล้วสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในน้ำพุร้อน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ ถึงกับมีกษัตริย์หลายพระองค์เสด็จเยือน เช่น จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า แห่งออสเตรีย, พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซีย เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นที่ชุมนุมของเหล่าศิลปินชื่อดังด้วย ไม่ว่าจะเป็นเกอเธ่ บาค บีโธเฟน หรือวากเนอร์ นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND PUPP หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 4 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 คาร์โลวี วารี – ปร๊าก

** คาร์โลวี วารี – ปร๊าก ระยะทาง 127 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.

เข้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินชมชุมชนเมืองคาร์โลวี วารี ที่งดงามด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในสมัยโกธิคที่ได้รับการอนุรักษ์ดูแลอย่างดีแม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ อาทิ การทำกายภาพบำบัด ชมบ่อน้ำแร่ร้อนที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 30-72 องศาเซลเซียส ทั้งหมด 12 แห่ง เชิญทดลองดื่มน้ำแร่ ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ แล้วเชิญตามอัธยาศัยสำหรับการเดินเล่น ถ่ายรูปกับเมืองน้อยน่ารัก เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก

นำเดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่กรุงปร๊าก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ค อดีตเมืองหลวงของเช็คโกสโลวาเกีย ซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินชมสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สร้างในสไตล์โกธิคตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมประติมากรรมสำริดของนักบุญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ แล้วนำชมสะพานหอคอย (Bridge Tower), ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ จากนั้นนำเดินชมจัตุรัสใจกลางเมืองที่มีอนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาในช่วงศตวรรษที่ 15 ซึ่งถูกจับตัวนำมาเผาทั้งเป็นโดยฝ่ายคริสต์จักรโรมันคาทอลิค และชมศาลาว่าการเมืองหลังเก่า ซึ่งมีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่ตีบอกเวลาทุกๆ ชั่วโมง โดยจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองน่ารักสไตล์เชค และโบฮีเมียน ในบริเวณย่านการค้าใจกลางเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วโบฮีเมียสีต่างๆ ที่ประดับด้วยเงิน, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปัก, ชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ หรือเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายบนถนน Parizska เช่น Louis Vuitton, Gucci, Prada, Dior, Hermes, Nespresso เป็นต้น หรือเชิญเดินเล่นบนถนนคนเดิน Na Prikope ที่มีทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าย่อยๆ ขายสินค้าหลากหลายแบรนด์ อาทิ Zara, Marks & Spencer, Debenhams, H&M, C&A, Bata ฯลฯ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH PRAGUE หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 5 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ปร๊าก – บราติสลาว่า

** ปร๊าก – บราติสลาว่า ระยะทาง 328 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเที่ยวชมกรุงปร๊าก (PRAGUE) เมืองมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1992 นำเข้าชมปราสาทแห่งปร๊าก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปร๊าก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และพระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น แล้วนำชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย นำเดินชมย่าน Golden Lane ที่ทอดตัวไปตามแนวกำแพงปราสาท ซึ่งเคยเป็นใช้ที่พักของบรรดานักเล่นแร่แปรธาตุในช่วงศตวรรษที่ 16-17 รวมถึงคณะผู้ติดตามของกษัตริย์ ปัจจุบันกลายเป็นถนนสายเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจพร้อมด้วยทัศนียภาพอันน่าประทับใจ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองบราติสลาว่า (BRATISLAVA) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวะเกีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวะเกีย ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FALKENSTEINER หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 6 วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานู้บ

** บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินชมชุมชนเมืองบราติสลาวา ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน (St.martin Church) ซึ่งเคยใช้ เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแด่กษัตริย์ฮังการีถึง 19 พระองค์ ชมความสวยงาม ของอาคารเก่านานาสีสันในสไตล์อาร์ตนูโว และศาลาว่าการเมืองหลังเก่าที่สร้างสไตล์ผสมทั้ง โกธิค อันเป็นโครงสร้างหลัก และการตกแต่งแบบเรอเนสซองส์ จากนั้นเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกในย่านการค้า

นำเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนสโลวัค-ฮังการี เข้าสู่กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของประเทศฮังการี สมญานามว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานู้บ” เมืองบูดาเปสต์แบ่งเป็นสองเมือง คือ เมืองบูดา ที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และเมืองเปสต์ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์

นำชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม โบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ และโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 15 รวมทั้งพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 แล้ว นำขึ้นชมทัศนียภาพอันกว้างไกลเหนือเมืองบูดาเปสต์จากบนป้อมชาวประมง (Fishermans Bastion) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานู้บได้อย่างดี โดยป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน

นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานู้บอันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชมสะพานโซ่ (Chain bridge) สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานู้บ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL CENTRUM หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 บูดาเปสต์ – เวียนนา – โดฮา

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนฮังการี-ออสเตรียสู่กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 243 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) นำเที่ยวชมกรุงเวียนนา (Vienna) ตามเส้นทางถนนวงแหวนรอบใน (Ringstrasse) ที่มีความยาว 4.5 กม. ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองที่แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 19 เช่น ศาลาว่าการเมือง (Rathaus), โรงละครแห่งชาติ (Burgtheater), ตึกรัฐสภา (Parliament) แล้วนำถ่ายรูปกับรูปปั้นโยฮัน สเตร้าท์ จูเนียร์ ในสวนสาธารณะ สตัดปาร์ค (Stadpark) ราชาเพลงวอลท์ซ และเจ้าของบทเพลงที่โด่งดังไปทั่วโลก “By The Beautiful Blue Danube” จากนั้นนำท่านถ่ายรูปที่จัตุรัสมาเรีย เทเรซ่า (Maria-Theresien-Platz) มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า แห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเข้าสู่ถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrasse) เป็นถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเวียนนาที่มี ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม เครื่องแก้วคริสตัล เจียระไน “สวารอฟสกี้” ช็อคโกแลต ของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น ชมความงามโดดเด่นเป็นสง่า ของโบสถ์เซนต์สเตเฟน (St.Stephen Church) ถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา และสำคัญ ที่สุดของออสเตรีย สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1147 เพื่ออุทิศแด่นักบุญสเตเฟน

นำเดินทางสู่สนามบินนานาชาติชเวทชาท กรุงเวียนนา

19.05 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 184 (ใช้เวลาบิน 5.10 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 8 วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 โดฮา – สุวรรณภูมิ

01.15 น.

ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

02.10 น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836 (ใช้เวลาบิน 6.30 ชั่วโมง)

12.40 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                    81,000.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ   75,000.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ   75,000.- บาท มีเตียงเสริม

                             พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                                    10,000.- บาท

กำหนดการเดินทาง วันที่ 7-14 เมษายน 2560

 

อัตรานี้รวม    – ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ของสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร

                   - ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ                             น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเช็งเก้น (ยื่นที่สถานทูตเช็ก)

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม

                   - ค่ายานพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

                   - ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

                    - ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง    (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด               ท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละ              ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

อัตรานี้ไม่รวม          - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

                   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่า              น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด  หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทาง                  สายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

                   - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

หมายเหตุ     1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

                   3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                   4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                   5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บ  หากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่าน  ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้   เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ หรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

          บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

          ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

    หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

    กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338 หรืออีเมล operation.sawasdeeholidays@gmail.com หรืออีเมล sales.sawasdeeholidays@gmail.com หรือ LINE ID : saleswd

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า   

    เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด 3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว    ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

8. กรณีท่านเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjน โรงแรม บัตรโดยสารรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก (เช็งเก้น)

ทุกท่านต้องไปสแกนลายนิ้วมือตามวันและเวลาที่กำหนด

ที่สำนักงาน VFS อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม

 

1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า (หากหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ไม่เคยเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเช็งเก้น กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาประกอบการพิจารณาด้วย)

2. รูปถ่ายปัจจุบัน (สี พื้นหลังสีขาว,หน้าตรง ไม่สวมแว่น เปิดหู) ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด ถ้าเป็นเด็กที่ยังใช้สูติบัตร ใช้สำเนาสูติบัตร

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งเบอร์บ้าน และเบอร์มือถือ

5.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

6.หลักฐานการทำงาน

          6.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ และ ฉบับจริงเท่านั้น) โดยต้องใช้หัวจดหมายของบริษัทเท่านั้น และมีตราประทับรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก

          6.2 กรณีเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) หรือสำเนาการจดทะเบียนบริษัท (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

          6.3 กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด

          6.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ฉบับจริง) พร้อมประทับตราจากทางโรงเรียน หรือกรณีเป็นเด็กเล็กใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

          6.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

7.หลักฐานการเงิน

          ใช้หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (เป็นภาษาอังกฤษ/Bank Certificate)

ระบุ To whom it may concern ควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้เดินทาง และถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเดียวกัน 1 ชุด ย้อนหลัง 6 เดือน และควรมียอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่าเลข 6 หลักขึ้นไป

(กรุณาปรับยอดเงินในสมุดเงินฝากก่อนถ่ายสำเนา) ทางสถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณีและหากท่านรับรองการเงินท่านใดให้ใส่ชื่อผู้นั้นไปด้วย

8.หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

          8.1 เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง     จะต้องทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

          8.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับผู้อื่น พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

9.หลักฐานอื่นๆ เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาสูติบัตร สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาใบมรณะบัตร เป็นต้น

                  

                               *** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ***

 

Recommend

สแกนดิเนเวีย 9 วัน

สแกนดิเนเวีย 9 วัน

สวีเดน – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก

สต๊อกโฮล์ม - เบอร์เก้น - ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติค - ไมร์ดาล ฟลอม - ล่องเรือชมซอจ์นฟยอร์ด - กุดวานเก้น - ออสโล - อัลต้า - นอร์ทเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน พร้อมรับประกาศนียบัตรเยือนนอร์ทเคป และจิบแชมเปญ - ออสโล - เรือสำราญ DFDS แบบ SEA VIEW - โคเปนฮาเก้นสัมผัสเสน่ห์ทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

บินตรงไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG) (สะสมไมล์ได้ 50%)

บินภายในยูโรโซน 3 เที่ยวบิน ไม่ต้องนั่งรถเหนื่อย

ที่พักสบายๆ ในโรงแรมระดับมาตรฐาน

เดินทาง : 02/07/2017 - 10/07/2017

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

นำเที่ยวมิติใหม่ ประหยัดและได้อรรถรสพร้อมความสนุกสนาน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน 

Scenic Adventure with Swiss Travel Pass

บินตรงโดยสายการบินไทย TG

เที่ยวสะดวกสบาย มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป

ไร้กังวลเรื่องกระเป๋าเดินทาง

ในเส้นทางที่เตรียมการอย่างดี ไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างที่คิด

ที่ยวไปกับระบบรถไฟที่สะดวกสบายที่สุดของโลก 
สู่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์

รวมเที่ยวน้ำตก ล่องเรือทะเลสาบ ขึ้นเขา

เดินทาง 18-26 มิถุนายน 2560

เดินทาง : 18/06/2017 - 26/03/2017

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน

นำเที่ยวมิติใหม่ ประหยัดและได้อรรถรสพร้อมความสนุกสนาน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 9 วัน 

Scenic Adventure with Swiss Travel Pass

บินตรงโดยการบินไทย TG

**โปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาจากเดิม 5,000 บาท !!**

เที่ยวสะดวกสบาย มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป

ไร้กังวลเรื่องกระเป๋าเดินทาง

ในเส้นทางที่เตรียมการอย่างดี ไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างที่คิด

ที่ยวไปกับระบบรถไฟที่สะดวกสบายที่สุดของโลก

สู่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์

รวมเที่ยวน้ำตก ล่องเรือทะเลสาบ ขึ้นเขา

เดินทาง : 28/05/2017 - 05/06/2017

ไฮไลท์ อิหร่าน 6 วัน

ไฮไลท์ อิหร่าน 6 วัน

เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-คาชาน


กำหนดวันเดินทาง : 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2560

ราคา/ท่าน : 59,900 บาท


Back to Top